สำนักงาน กศน. ขานรับนโยบายเดินหน้าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ

(4 พฤศจิกายน 2564) นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ได้มอบหมาย นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมีนางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน ร่วมเป็นวิทยากร จัดโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2564

นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน.เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง การจัดอบรมตามหลักสูตรในครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูฯ สายการสอนในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนสามารถกำหนดแนวทาง โครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนหรือผู้รับบริการ และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้

ทั้งนี้ เมื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ ก็จะสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน มีความก้าวหน้า เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ชัดเจน เกิดคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมได้ นอกจากนี้ จะส่งผลที่ดีในด้านภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานและสถานศึกษา กศน.ด้วยเช่นกัน

นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ในการพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ ให้เป็น Good Teacher อย่างมีคุณภาพ

โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมในระยะแรกนี้ มุ่งเน้นไปที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีและขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 คน โดยในการอบรมครั้งนี้ได้คัดเลือกให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมระยะแรกทั้งสิ้น จำนวน 90 คน ซึ่งจากผลการตอบรับดังกล่าวที่มีผู้สนใจจำนวนมาก จะมีการพิจารณาขยายผลการอบรมแต่ละรุ่นในปีงบประมาณนี้ต่อไป

ข้อมูล/ภาพ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: