ตรีนุช เปิดโครงการ “อาหารเช้าเพื่อน้อง : นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ” ที่ปัตตานี

“ตรีนุช” เปิดโครงการ “อาหารเช้าเพื่อน้อง : นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ” ที่ปัตตานี ย้ำกระทรวงศึกษาธิการพร้อมให้ความสำคัญภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียน นำร่องที่ปัตตานี เล็งขยายผลทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับสารอาหารที่เพียงพอ อิ่มท้อง โดยเฉพาะอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคในเด็กวัยเรียน และแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

(3 พฤศจิกายน 2564) ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จังหวัดปัตตานี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ “อาหารเช้าเพื่อน้อง : นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ”

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการรับฟังรายงานของ สพฐ.และการลงพื้นที่ตรวจราชการ ทำให้ทราบว่าหลายพื้นที่ยังคงมีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก น้อง ๆ ในหลายครอบครัวไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนอย่างมีนัยสำคัญ “การได้รับสารอาหารที่เพียงพอ” เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กและน้อง ๆ ในวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต และต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ มาใช้ในการพัฒนากำลังกาย กำลังสมองอย่างเต็มที่ ซึ่งการได้รับสารอาหารที่เพียงพอนั้น ก็จะช่วยให้น้อง ๆ มีร่างกายที่แข็งแรง และมีสติปัญญาที่เฉียบคม

นอกจากนี้ การที่น้อง ๆ อิ่มท้อง ก็นำมาซึ่งความอิ่มใจ คือ มีจิตใจที่พร้อมที่จะเรียนรู้ เมื่อทั้งหมดทั้งมวลนี้ประกอบกัน ย่อมส่งผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ของทุกฝ่าย ทั้งเด็ก ๆ คุณครู รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองทุกคน

“โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง : นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ” เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ วันนี้เราได้นำร่องโครงการที่ปัตตานีเป็นจังหวัดแรก ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทำให้ลูกหลานของพี่น้องชาวปัตตานีทุกคน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญและสันติสุข ให้บังเกิดกับจังหวัดปัดตานี และพื้นที่จังหวัดชายแคนใต้ต่อไป

“ดิฉันอยากฝากความห่วงใยถึงพี่น้องชาวปัตตานี และพวกเราทุกคนว่า ขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าเราจริงจัง และจริงใจในการแก้ไขปัญหา การให้ความดูแลช่วยเหลือของทุกคน นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสำหรับเด็กไทย และจะขยายไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน และประชาชนของประเทศมาโดยตลอด”

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการ “อาหารเช้าเพื่อน้อง : นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ” เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน และความขาดแคลนอาหารมื้อเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เนื่องจากอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อรับการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน

การดำเนินงานโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน ลดความเสี่ยงการเกิดโรคในเด็กวัยเรียน ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โดยการจัดหาอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนให้กับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดให้จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากจังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ที่มีภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนสูงถึงร้อยละ 31.16 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและอาชีพประมงเป็นหลัก ทำให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน เพราะต้องออกไปประกอบอาชีพตั้งแต่เช้ามืด นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการสูง

การดำเนินโดรงการดังกล่าว สพฐ.มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน และประชาชนในพื้นที่สังคมพหวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้เงินดอกผล กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว และได้กำหนดระยะเวลาดำเนิน “โครงการอาหารเข้าเพื่อน้อง : นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ” ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ปกรณ์ เรืองยิ่ง / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: