รมว.ศธ.หารือ ผอ.ซีมีโอ หวังไทยนําร่องให้ประเทศสมาชิก การฉีดวัคซีนแก่ครู นักเรียน และการเรียนการสอนแบบ ON-SITE

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องดำรงราชานุภาพ : นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ภายใต้กรอบการดำเนินงานของซีมีโอ กับ Dr. Ethel Agnes Pascua-Valenzuela ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือต่างประเทศ สป. เข้าร่วม

รมว.ศธ และ ผอ.ซีมีโอ ได้หารือประเด็นเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการเข้าถึง และตอบสนองด้านการศึกษาของซีมีโอในช่วงโควิด 19 (SEAMEO CARES: SEAMEO COVID-19 Accessible and Responsive Education Support) ซึ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านความร่วมมือของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ โดยการพัฒนาครูและการจัดทําหลักสูตรอิงฐานสมรรถนะ (Competency-based curriculum) รวมทั้งโครงการคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนชายแดนซีมีโอ ภายใต้ประเด็นสําคัญ ซีมีโอด้านการศึกษา ข้อที่ 2 “การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา” (SEAMEO Borders School Quality Inclusive Education Project (BSQIEP) under SEAMEO Priority Area Number 2 “Addressing Barriers to Inclusion”)

ซึ่งได้ดําเนินการในประเทศไทยเมื่อปี 2563 ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมหารือ และศึกษาดูงานโรงเรียนชายแดนไทย-สปป.ลาว ณ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และคาดว่าจะเริ่มดําเนินการเพิ่มเติมในอีก 2 จังหวัด ได้แก่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดสระแก้ว โดยเน้นการพัฒนาครู การเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการจัดหาสื่อ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้สําหรับครูและนักเรียน ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมการจัดแปลเป็นภาษาประจําชาติ อาทิ ไทย กัมพูชา ลาว และภูฏาน เป็นต้น และในปี 2564 จะจัดให้มีหลักสูตรออนไลน์สําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายด้วย

รมว.ศธ.ได้แสดงความสนใจในเรื่องของการบริหารจัดการในโรงเรียนของประเทศสมาชิกซีมีโอ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตการณ์ของโควิด 19 และการฉีดวัคซีนให้กับครู และนักเรียน

ซึ่งผู้อํานวยการสํานักงานเลขาธิการซีมีโอได้ชี้แจงว่า หลายประเทศมีนโยบายให้เปิดโรงเรียนได้อีกครั้ง โดยอาจเป็นการเรียนที่โรงเรียนแบบเต็มรูปแบบ หรือผสมผสานการจัดการเรียนการสอน เช่น สิงคโปร์ ยกเว้นติมอร์-เลสเต ที่ยังคงปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมทั้งได้มีการฉีดวัคซีนให้กับครูและนักเรียนด้วยแล้วในบางประเทศเช่นเดียวกับประเทศไทย อาทิ กัมพูชา สปป.ลาว ส่วนมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ได้วางแผนที่จะเริ่มฉีดวัคซีนในเร็ว ๆ นี้

โดยองค์การซีมีโอคาดหวังว่า ประเทศไทยจะเป็นประเทศนําร่องให้กับประเทศสมาชิกซีมีโอ ในเรื่องของมาตรการการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ครูและนักเรียน และการเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน อย่างไรก็ตามประเทศต่าง ๆ ยังคงต้องให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) ช่องว่างการเรียนรู้ (Learning gap) และการปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาไปสู่การเรียนรู้ที่มุ่งสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญ

“กระทรวงศึกษาธิการ ได้มุ่งเน้นการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบสนองต่อความต้องการของโลกในศตวรรษที่ 21 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ วิธีการสอน การฝึกอบรมและพัฒนาครู ลดจํานวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียน อีกทั้งออกแบบการเรียนรู้ตามความถนัดเฉพาะบุคคล (Personalized learning) การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง (Active learning) ตลอดจนเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) ซึ่งขณะนี้มีครูที่จะต้องเข้ารับการอบรม จํานวน 420,000 คน”

สิริภัคค์ ธรรมบุศย์ สต.สป. / ข้อมูล
อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: