ครม.เห็นชอบมาตรการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563) เพื่อพยุงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อว

1 8 9 10 11 12 15