ครม.รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

More Info : “ตรีนุช” ร่วมตั้งเข็มทิศการศึกษาอาเซม 2030

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอผลการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8 (ASEM Education Ministers’ Meeting: ASEMME8) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) พ.ศ. 2573 ซึ่ง ศธ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 [คณะรัฐมนตรีมีมติ (21 กันยายน 2564) เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) พ.ศ. 2573] โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและประธานการประชุม ภายใต้แนวคิดหลัก “การศึกษาอาเซม พ.ศ. 2573 : สู่อนาคตที่ยืดหยุ่น มั่งคั่ง และยั่งยืนมากขึ้น” มีผู้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาจากประเทศสมาชิกเอเชียและยุโรป ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และเครือข่ายด้านการศึกษาของอาเซม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

  • การกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีด้านการศึกษาประเทศสมาชิกเอเชียและยุโรป เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการในอนาคตที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการศึกษาอาเชม และมีการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาและเครือข่ายด้านการศึกษาของอาเซม โดยมีการแถลงคำมั่นและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของอาเซม พ.ศ. 2573 ซึ่งที่ประชุมเน้นย้ำถึงความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียและยุโรป ท่ามกลางสถานการณ์ในโลกปัจจุบันที่ต้องคำนึงถึงทักษะความรู้รอบด้าน ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • สำนักเลขาธิการด้านการศึกษาของอาเซม และผู้แทนเครือข่ายด้านการศึกษาของอาเซม ได้นำเสนอและรายงานสรุปโครงการและข้อริเริ่มด้านการศึกษาอาเซมที่ได้ดำเนินการ เช่น การส่งเสริมการศึกษาที่ครอบคลุมและความเสมอภาค ความคืบหน้าในงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และผลการศึกษาของการวิเคราะห์ทั่วประเทศเกี่ยวกับคลังข้อมูลของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
  • ที่ประชุมได้รับรอง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของอาเซม พ.ศ. 2573 ซึ่งเป็นเอกสารหลักของการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของอาเซม พ.ศ. 2573 เพื่อเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมภาคการศึกษาให้สามารถรับมือกับความท้าทายในระดับโลกในปัจจุบันและอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สำหรับการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในทศวรรษหน้า คือ 1) เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเอเชีย-ยุโรป ด้วยการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและการแลกเปลี่ยนที่สมดุลและครอบคลุม 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 3) สนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ และ 4) สร้างความโปร่งใสและความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการให้การรับรอง การตรวจสอบ และการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ ได้มีการปรับถ้อยคำของเอกสารโดยไม่กระทบกับสาระสำคัญตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (21 กันยายน 2564) เห็นชอบในหลักการไว้
  • การเชิญชวนประเทศสมาชิกพิจารณาสมัครเพื่อทำหน้าที่สำนักเลขาธิการด้านการศึกษาในวาระต่อไป (ระหว่างเดือนมกราคม 2565-ธันวาคม 2568) ต่อจากราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งหมดวาระในการทำหน้าที่ดังกล่าวในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งพิจารณารับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาของอาเซมในระดับต่าง ๆ เช่น การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซมอย่างไม่เป็นทางการในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 และการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย -ยุโรป ครั้งที่ 9 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: