สป.ศธ.เตรียมทบทวนหน้าที่ อำนาจ และภารกิจ รองรับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และบริบทการเปลี่ยนแปลง

21 มีนาคม 2565 – ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร จำปาทอง) มอบหมายให้นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1, ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18, ผู้อำนวยการสำนักในสังกัด สป.ศธ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 และระบบประชุมทางไกล ZOOM Meeting

ที่ประชุมได้รับฟังหลักการ แนวทาง และข้อเสนอ ในการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. จากผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และผู้แทนสำนักงาน ก.พ. เพื่อดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

  • ทบทวนบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และอำนาจ รองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และสอดคล้องตามบริบทการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
  • ทบทวนและออกแบบกระบวนการ เพื่อมุ่งผมสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ลดความซ้ำซ้อนของภารกิจงาน
  • มุ่งเน้นการมอบอำนาจ และกระจายอำนาจไปยังหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
  • มุ่งเน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงการทำงาน ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
  • นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง ควรคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา

ข้อมูล: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: