มติ ครม. 10 พ.ค.65 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา และอนุมัติแต่งตั้งนางศิริพร ศริพันธุ์ ผอ.สำนักอำนวยการ สกศ. เป็นที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา สกศ.

เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2565 รวม 24 วัน

โดยผู้เข้าบรรพชาอุปสมบท 910 คน ซึ่งเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน ได้แก่ (1) ส่วนกลาง 91 คน จัดพิธี ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก (2) ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด 819 คน จัดพิธี ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

การดำเนินการวัน เวลา และสถานที่
การรับสมัครวันที่ 18 เมษายน-31 พฤษภาคม 2565
พิธีปลงผมวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 – ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก – ส่วนภูมิภาค ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
พิธีมอบผ้าไตรวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล
การเตรียมการก่อนบรรพชาอุปสมบทวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 – ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก – ส่วนภูมิภาค ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
พิธีบรรพชาอุปสมบทวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 – ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก – ส่วนภูมิภาค ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
การศึกษาและปฏิบัติธรรมวันที่ 25 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2565 – ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก – ส่วนภูมิภาค ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 91 รูปวันที่ 12 สิงหาคม 2565 – ส่วนกลาง ณ ท้องสนามหลวง – ส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม
พิธีลาสิกขาวันที่ 13 สิงหาคม 2565 – ส่วนกลาง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก – ส่วนภูมิภาค ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นางศิริพร ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สกศ. ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: