รมช.ศธ. “คุณหญิงกัลยา” เปิดงานครบรอบ 17 ปี สทศ.

รมช.ศธ.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” เปิดงานครบรอบ 17 ปี สทศ. ภายใต้แนวคิด “คลื่นความท้าทายใหม่การวัดและประเมินผลทางการศึกษา: บริบทโลกบริบทไทย” ชี้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนได้ในมิติทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติ

(2 กันยายน 2565) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานครบรอบ 17 ปี ของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ภายใต้แนวคิด “คลื่นความท้าทายใหม่การวัดและประเมินผลทางการศึกษา: บริบทโลกบริบทไทย” “Challenges of Educational Measurement and Evaluation: World and Thailand” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในฐานะที่กำกับดูแล สทศ. ได้รับทราบมาตลอดว่า สทศ. พยายามปฏิบัติภารกิจอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะให้ “ครอบคลุม” ตามที่กฎหมายจัดตั้งกำหนดไว้ ทั้งในแง่ของภารกิจ ปริมาณและคุณภาพ การเข้าถึงพื้นที่และการเข้าถึงข้อมูลในการให้บริการ ซึ่ง สทศ. เดินทางมาได้ไกลพอสมควร แต่ยังจำเป็นต้องเดินทางต่อไปอย่างมั่นคงและมีทิศทาง

ในโอกาสที่ สทศ. ครบรอบ 17 ปี ถือเป็นความเข้มแข็งและความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ แม้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะประสบกับวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สทศ. ยังคงดำเนินการ จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ที่มีมาตรฐานและรักษาคุณภาพได้เป็นอย่างดี

ที่อยากขอเน้นย้ำ คือ เรื่อง Coding ถือเป็นวาระแห่งชาติในการวางรากฐานการปฏิรูปโดยตรง การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านสื่อร่วมสมัย โดยปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอน ผ่านนวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัย ด้านอาชีวะเกษตรและประมง โดยยกระดับอาชีวะศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระบบ ด้านการศึกษาพิเศษ รวมทั้งเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และที่กล่าวมานี้ สทศ. เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนได้ในมิติทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติ

“หวังว่าผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำผลไปพิจารณาเพื่อพัฒนาและเติมเต็มให้ผู้เรียนของเราเป็นคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้นต่อไป”

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวรายงานว่า การจัดงานในวันนี้เพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานและผลงานที่ผ่านมาของ สทศ. เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของโลกและของไทย และร่วมดำเนินการตามทิศทางของ สทศ. เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของคณะกรรมการ สทศ.

ทั้งนี้การดำเนินงานของ สทศ. ที่ผ่านมา แบ่งเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่

 • ลักษณะที่ 1 เกี่ยวกับ “ประเภทการสอบ” สทศ. เริ่มให้บริการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา ต่อมามีการเพิ่มประเภทการสอบออกไปให้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรด้านอิสลามศึกษา หลักสูตรด้านพระปริยัติธรรม และหลักสูตรด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นต้น และให้บริการการทดสอบแก่ ทปอ. และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ด้วย โดยในการสอบประเภทต่าง ๆ มีนักเรียนและผู้เข้าสอบในแต่ละปีจำนวนกว่า 2 ล้านคน
 • ลักษณะที่ 2 เกี่ยวกับ “การสร้างเครื่องมือวัด (ข้อสอบ)” สทศ. มีพัฒนาการการสร้างเครื่องมือวัดหรือข้อสอบให้สอดคล้องกับหลักสูตรในแต่ละประเภทการทดสอบที่ใช้กันทั่วประเทศ และสอดคล้องกับองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินผลที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น
 • ลักษณะที่ 3 เกี่ยวกับ “รูปแบบการสอบ” สทศ. เพิ่มรูปแบบการทดสอบจากกระดาษไปสู่การสอบด้วยระบบดิจิทัลในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เพิ่มการทดสอบ B-NET ในปี พ.ศ. 2565 นำร่องการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 และมีแผนการดำเนินการที่จะขยายไปสู่การทดสอบประเภทอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
 • ลักษณะที่ 4 เกี่ยวกับ “ศูนย์สอบ สนามสอบ” สทศ. มีการขยายพื้นที่ในการเป็นศูนย์สอบและสนามสอบ ในการทดสอบประเภทต่าง ๆ โดยพยายามให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่เว้นแม้พื้นที่ห่างไกล เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเรือนจำ และพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น
 • ลักษณะที่ 5 เกี่ยวกับ“การรายงานผลการทดสอบ” สทศ. มีการออกใบรายงานผลการทดสอบผ่านระบบดิจิทัล มีการจัดทำใบรายงานผลการทดสอบออกเป็น 6 ชุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ครอบคลุม หลายกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ต้องการใช้ผลคะแนน เป็นต้น

นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ประธานกรรมการ สทศ. กล่าวถึงบทบาทและทิศทางในอนาคตของ สทศ. ว่า การจัดงานครบรอบ 17 ปีของการจัดตั้ง สทศ. นับเป็นวันสำคัญที่ทำให้บุคลากรของ สทศ. และผู้รับบริการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับ สทศ. ได้เห็นถึงบทบาทและทิศทางในอนาคต และใช้เป็นแนวทางในการเดินทางไปยังเป้าหมายอันมีมาตรฐานการวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของคณะกรรมการ สทศ. เป็นสำคัญ

ซึ่งในปีนี้ สทศ. ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “คลื่นความท้าทายใหม่การวัดและประเมินผลทางการศึกษา: บริบทโลกบริบทไทย” โดยคลื่นความเปลี่ยนแปลงนี้ สทศ. นำมาเป็นความท้าทายในมิติต่าง ๆ ของการปฏิบัติภารกิจ เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล การเพิ่มระบบรายงานผล การทดสอบจากระบบกระดาษสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการการขอดูกระดาษคำตอบจากระบบการ ดูด้วยตนเองสู่ระบบการดูผ่านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างเครือข่ายให้ สทศ. เป็นศูนย์กลางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

ภายในงานมีกิจกรรมการเปิดตัวระบบการใช้งานระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีการจัดบูธนิทรรศการของโรงเรียนที่มีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย

 1. โรงเรียนศิริสาธิต จ.สุราษฎร์ธานี
 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ
 3. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกระพังสุรินทร์) จ.ตรัง
 4. โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง
 5. โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จ.นครศรีธรรมราช
 6. โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี
 7. โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จ.ชัยภูมิ
 8. โรงเรียนวาสุเทวี กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ มีการนำเสนอผลงานของโรงเรียนด้านการนำผลสอบ O-NET ไปยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน จากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี, โรงเรียนศิริสาธิต จ.สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง และมีพิธีการมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานที่มีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอีกด้วย

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: