โฆษก ศธ.”วีระ แข็งกสิการ” ประชุมทีมประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ

โฆษก ศธ. “วีระ แข็งกสิการ” นำทัพทีมประชาสัมพันธ์ ร่วมกำหนดทิศทางการทำงาน และเตรียมความพร้อมแถลงผลงาน รมว.ศธ. รอบ 1 ปี ในวันที่ 27 เม.ย. และการแถลงข่าวความพร้อมเปิดภาคเรียน ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้

20 เมษายน 2565 – ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการ/หัวหน้างานด้านประชาสัมพันธ์ ขององค์กรหลัก/องค์กรในกำกับ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของ ศธ. แม้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน แต่สามารถนำความหลากหลายนี้มาสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานซึ่งกันและกันได้ โดยมีประเด็นที่ต้องร่วมกันหารือเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนี้

  • การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีตัวอย่างจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีความเข้มแข็งด้านทักษะการทำงาน มีการให้ความรู้แก่นักประชาสัมพันธ์ทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงความเข้มแข็งด้านจิตใจ สนับสนุนช่วยเหลือการเชื่อมต่อข้อมูลจากภูมิภาคสู่ส่วนกลาง พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงครูประชาสัมพันธ์ของแต่ละโรงเรียน พยายามปลดล็อกการทำงานให้เป็นเนื้อเดียวกัน ถือเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมที่ฝากให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้เร่งพัฒนาเครือข่ายของแต่ละหน่วยงานให้ครอบคลุม
  • โครงการ ศธ.สัญจร จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ในพื้นที่ ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น แนวทาง ปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รับรู้นโยบาย ศธ. สนับสนุนช่วยเหลือให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง
  • เสมาโพล ศธ.จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนงานนโยบาย ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากประชาชน โดยได้มีการนำไปใช้สอบถามความคิดเห็นของครูทั่วประเทศต่อนโยบายของ ศธ. ซึ่งเป็นการรวบรวมความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ มีประชากรที่ตอบแบบสอบถามเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ทุกหน่วยงานนำเครื่องมือ “เสมาโพล” ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งหมดที่มีอยู่
  • การแถลงข่าวของผู้บริหารและหน่วยงานของ ศธ. ให้เตรียมข้อมูลสำหรับการแถลงข่าวภายใน โดยหน่วยงานต่าง ๆ อาจดำเนินการแถลงข่าวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) จะมาร่วมแถลงข่าวกับองค์กรหลักเดือนละครั้ง ส่วนการแถลงข่าวภายนอก รมว.ศธ.ได้มอบหมายเป็นนโยบายเร่งด่วนให้องค์กรหลักเตรียมเนื้อหาไปออกรายการโทรทัศน์ ซึ่งขณะนี้มีการประสานงานกับสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อในสังคม
  • รายการ “ตลาดนัดเล่าข่าวชาว ศธ.” เป็นรูปแบบรายการใหม่โดยโฆษก ศธ. วางแผนจะถ่ายทอดสดทุกวันอังคาร นำเสนอข่าว เหตุการณ์ ความคืบหน้า นโยบายต่าง ๆ ของ ศธ. ที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม ผ่านการพูดคุยกับตัวแทนแต่ละหน่วยงาน โดยมีโฆษก ศธ. เป็นผู้ดำเนินรายการหลัก จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูลที่น่าสนใจและผู้ดำเนินรายการร่วม เพื่อจัดรายการร่วมกัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือการเตรียมความพร้อมงานแถลงข่าวที่สำคัญของ ศธ. 2 เรื่อง คือ ผลงานในรอบ 1 ปี ของ รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ ลาน สพฐ. โดยมีการรวบรวมสรุปผลงานตามนโยบายที่ผ่านมา รวมถึงชี้แจงทิศทางการทำงาน เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาไทยต่อไป และความพร้อมเตรียมเปิดภาคเรียนของ ศธ. ซึ่งจะจัดแถลงข่าวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: