ไทยส่งเสริมบทบาทของยูเนสโก เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDG 4

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีส – ดร. สุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 214 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการด้านโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Programme  and External Relations Commission)

ปลัด ศธ. กล่าวถ้อยแถลงในวาระ SDG4 – Education 2030 : Global/Regional Coordination and Support ความว่า ประเทศไทยมีความชื่นชมที่ยูเนสโกมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในฐานะเป็นองค์การหลักในการประสานและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 4 (SDG4)* รวมถึงข้อริเริ่มในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการระดับสูงเพื่อขับเคลื่อน SDG4 กับกลไกระดับโลกอื่น ๆ

โดยย้ำว่า งานภาคการศึกษาไม่ควรดำเนินการโดยลำพัง แต่ควรจะประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้การบรรลุเป้าหมาย SDG4

ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมด้านการศึกษาของภาคส่วนต่าง ๆ จึงมีความจำเป็น โดยเฉพาะบทบาทของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประเทศไทยจึงชื่นชมการปรับกลไกใหม่ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระดับโลกที่เน้นการสร้างเครือข่ายเยาวชน โดยเชื่อมั่นว่าเครือข่ายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายการศึกษาระดับโลกที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านศักยภาพและทักษะในอนาคต

นอกจากนี้ ดร.สุภัทร ได้กล่าวถึงการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา หรือ Transformation Education Summit ซึ่งจะจัดขึ้นในปีนี้ที่นิวยอร์กว่า เป็นโอกาสที่ดีของยูเนสโกที่จะนำเสนอเรื่องอนาคตของการศึกษา (Futures of Education) และสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในระดับโลก ทั้งนี้ ไทยพร้อมสนับสนุนบทบาทของยูเนสโกเต็มที่ในการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดดังกล่าวซึ่งจะมีการประชุมก่อน (pre-meeting) ในเดือนมิถุนายน 2565

*เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) อ้างจาก https://thailand.un.org/th/sdgs/4

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: