ศธ.เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 4 “ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน”

24 มีนาคม 2565 – กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 4 ‘ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน’ โดยได้นิมนต์พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เป็นวิทยากร และมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. และ น.ส.จงจิตร ฟองละแอ นักประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกรการอบรม ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams จากห้องประชุมจันทรเกษม หลักสูตรนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ 87,911 คน

พระราชธรรมนิเทศ กล่าวว่า การสร้างเด็กให้เป็นพลังของแผ่นดิน ครู และครอบครัวมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะบ่มเพาะให้เด็กเป็นคนดี โดยต้องปลูกฝังค่านิยม 5 ดี ประกอบด้วย

  1. การเป็นลูกที่ดี พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า บุตรประเสริฐสุด คือ บุตรที่เชื่อฟัง ซึ่งเชื่อว่าทุกคนอยากมีลูกที่ดี แต่ปัญหาคือทำอย่างไรที่จะอบรมบ่มเพาะให้เขาเป็นลูกที่ดี ในส่วนนี้ครูจะต้องใช้เทคนิค ลีลา ศิลปะในการสอนให้เป็นเป็นลูกที่ดี หากเด็กประพฤติปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี ครูต้องยกย่องชื่นชมและให้คะแนนนักเรียนการเป็นเด็กดี เชื่อฟังครู พ่อแม่ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงผลของการที่ไม่เชื่อฟัง หรือการกระทำที่ไม่ดีต่อพ่อแม่
  2. การเป็นลูกศิษย์ที่ดี ครูมีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่บ่มเพาะให้เด็กไม่เบียดเบียนคนอื่น เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ในบรรดาธรรมทั้งหลาย การไม่เบียดเบียน (อหิงสา) เป็นธรรมดีที่สุด แต่ปัจจุบันอหิงสาป่วยหนัก ทำให้เกิดการเบียดเบียนกัน ทั้งบนถนน หรือสถานศึกษา ครูจึงควรปลูกฝังให้เด็กมีความเมตตา ถือยึดหลักอหิงสา คือการไม่เบียดเบียนใคร ไม่หาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น ถ้าจะสุขก็ต้องสุขด้วยตัวเอง
  3. การเป็นเพื่อนที่ดี พระพุทธเจ้าตรัสว่า การได้เพื่อนดี สหายดี เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ ชวนกันทำแต่สิ่งดี ๆ ชี้ขุมทรัพย์ให้เพื่อน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อนที่ดีเปรียบเหมือนนั่งร้านที่ทำชีวิตให้สูงขึ้น ดังนั้นการเลือกคบเพื่อนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อนที่ดีต้องไม่รังแกกัน เพื่อนเลวชอบเปลี่ยนเพื่อนเป็นศัตรู
  4. การเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ พลเมืองดีต้องสร้างบารมีแทนการสร้างคดี การเป็นพลเมืองดีต้องสร้างบารมีให้ตัวเองดูดี ถ้าพลเมืองอัปรีย์ก่อคดีก็ล้นบ้านล้นเมือง ซึ่งตอนนี้ “พลเมือง” มี “พลไม่ดี” เพิ่มมากขึ้น จนเกิดวาทกรรมที่ว่า “วัดกำลังจะร้าง ตารางกำลังจะล้น” ครูต้องชี้ให้เด็กเห็นว่าถ้าชอบบารมี ต้องปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดี ถ้าชอบอัปรีย์ก็เป็นพลเมืองไม่ดี ซึ่งการเป็นพลเมืองดีจะต้องปฏิบัติเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1) ต้องจ่ายภาษี เพราะรัฐบาลจะได้นำภาษีไปใช้พัฒนาประเทศ สร้างสาธารณูปโภคที่จำเป็นให้กับประชาชน และ 2) ต้องมีจิตอาสาจิตสาธารณะ ตามที่ในหลวง ร.10 มุ่งหวังให้คนไทยสมัครสมานสามัคคี สร้างสรรค์ความดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ครูต้องบ่มเพาะเรื่องนี้ให้กับนักเรียน ให้เกิดความชื่นชอบจิตอาสา เพื่อให้เกิดพลเมืองที่เป็นพลังของแผ่นดิน ซึ่งเป็นค่านิยมที่จะอัพเกรดประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ขอให้ครูช่วยเน้นย้ำเรื่องจิตอาสาให้เด็กเกิดความสุขเมื่อได้ทำจิตอาสา หากทำจิตอาสามากขึ้น ดีขึ้น หนักขึ้น จะทำให้ประเทศจะเจริญมั่งมี มั่งคั่ง ยั่งยืน
  5. การเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา การเป็นศาสนิกชนที่ดี มีหน้าที่ 2 เรื่อง คือ 1) ทำนุบำรุง 2) ปกครองคุ้มครอง
    ซึ่งการทำนุบํารุงศาสนา คือ การศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ไม่ใช่แค่ทอดกฐิน ผ้าป่า หรือทำบุญใส่บาตรเท่านั้น แต่ต้องแตกฉานในหลักธรรมคำสอนของศาสนา มีการบริจาคบ้าง ส่วนการปกครองคุ้มครองศาสนา เป็นหน้าที่ของศาสนิกชนจะต้องช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดความชั่วร้ายกับศาสนา ทั้งนี้อยากฝากให้ครูถ่ายทอดให้นักเรียนให้ทราบว่า หากถวายเงินพระอย่าบอกว่า “ถวายส่วนตัว” ให้พูดว่า “ถวายเพื่อบำรุงพระศาสนา” การเป็นพลเมืองดีของศาสนา ต้องศึกษาเรียนรู้ ต้องฉลาดทำบุญ ไม่งมงาย ไร้เหตุผล ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา วัดต้องเป็นตลาดในการให้ความรู้ และเป็นเครื่องกรองสมองให้คน ถึงจะเป็นวัดพุทธะ ซึ่งแปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

พระราชธรรมนิเทศ กล่าวในตอนท้ายว่า “ปีนี้ทั้งปีไม่รับงาน 95 เปอร์เซ็นต์ รับเพียงแค่ 5 เปอร์เซ็นต์ แต่เต็มใจมางานที่กระทรวงศึกษาธิการมากที่สุด เนื่องจากเป็นกระทรวงที่บรรยายธรรมแล้ว สามารถที่จะธรรมไปสู่เด็กได้อย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าก่อนการอบรม ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมทำบุญ ตักบาตร และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระราชธรรมนิเทศ ที่หน้าพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อาคารราชวัลลภ

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

One thought on “ศธ.เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 4 “ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน”

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: