ศธ.พร้อมเดินหน้าพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

“ตรีนุช” ร่วมลงนามเอ็มโอยู 7 กระทรวง ลั่นบทบาทกระทรวงศึกษาธิการพร้อมบูรณาการงานส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พร้อมพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีครบ 5 H

24 มี.ค.2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) พ.ศ.2565 – 2569 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ว่า

7 กระทรวงประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ มีเจตจำนงร่วมกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มเด็กปฐมวัย โดยร่วมกันผลักดัน ในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้า หมายในระดับพื้นที่ ที่เชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ กลุ่มผู้สูงอายุ นั้น เราจะส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อคงภาวะติดสังคมให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในชุมชน ในหลักสูตรและรูปแบบที่หลากหลาย , สนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัว ในชุมชน และส่งเสริมการมีงานทำของประชากรวัยแรงงาน , ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการสื่อสารทางด้านภาษาอ่านออก เขียนได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสาร การใช้ภาษาในการดูแลตนเอง เช่น สามารถอ่านฉลากยา หลักฐานทางกฎหมาย เพื่อรู้เท่าทันกับสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน และส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว และสนับสนุนการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว

“สำหรับบทบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มเด็กปฐมวัย เราจะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ให้มีสมรรถนะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างบูรณาการกัน และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ , ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน , ส่งเสริมและสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วง รวมทั้งส่งเสริมการอ่าน การเล่านิทาน การใช้สื่อเรียนรู้ต่าง ๆ ให้แก่ครอบครัว ,จัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัย และส่งเสริมและสนับสนุนภาวะการเจริญเติบโตและสุขภาวะที่ดีของเด็ก เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมตามช่วงวัย หรือ ทำให้เด็กปฐมวัยมีครบ 5H คือ Heart จิตใจดี มีวินัย , Head เก่งคิด วิเคราะห์เป็น , Hand ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะ , Healthสุขอนามัยดี สุขภาพแข็งแรง และ Hi-tech ทันสมัย ก้าวหน้า รู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งบันทึกความร่วมมือทั้ง 2 ฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2565-2569 โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันนี้ต้นไป” นางสาวตรีนุช กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: