“คุณหญิงกัลยา” ติดตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคกลางตอนบน จ.สุพรรณบุรี

23 มีนาคม 2565 – คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่นิเทศติดตามเชิงประจักษ์เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโครงการ “วิทยาศาสตร์พลังสิบ” เครือข่ายภาคกลางตอนบน ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รับชมภาพเพิ่มเติม Facebook ศธ.360 องศา

พร้อมด้วย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ., ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผอ.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ดร.ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบเครือข่ายภาคกลางตอนบน ร่วมต้อนรับ

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และสร้างโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนในทุกพื้นที่ โดยความร่วมมือจากเครือข่ายหลายหน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการในทุกมิติ ทั้งด้านหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนในโครงการ เพื่อให้นักเรียนทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน มีโอกาสใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทดลองและห้องปฏิบัติการที่ ทันสมัยเหมาะสมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบที่เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ดังนั้น จึงได้มีการขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมด้วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่ โดยกำหนดลงพื้นที่โรงเรียนในเครือข่ายภาคกลางตอนบน มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ในจังหวัดสุพรรณบุรีและเครือข่ายภาคกลางตอนบน จำนวนทั้งสิ้น 350 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ นำไปสู่การเตรียมความพร้อม และวางแผนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีได้ขับเคลื่อนและส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาโดยตลอด ดังนั้นโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่ง ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้รู้จักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนจากเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยการปฏิบัติจริง เป็นการปูพื้นฐานของเยาวชนตั้งแต่วัยเด็กให้มีความรู้พื้นฐาน สามารถต่อยอดทักษะ และปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพ ที่มีสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปและระดับสูงนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งระบบ

โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ถือเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเรียนและต้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามช่วงวัย ทั้งนี้ไม่ได้คาดหวังให้เรียนเก่งทุกคน แต่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ พร้อมทั้งเรียน Coding และ STI ควบคู่ไปด้วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กตั้งแต่วัยอนุบาล เตรียมพร้อมเผชิญทุกความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนใช้วิธีการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองอย่างมีความสุข ได้เรียนในสิ่งที่ชอบท่ามกลางบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เกิดสมรรถนะที่สำคัญในการใช้ความรู้เชื่อมโยงแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม

โรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เครือข่ายภาคกลางตอนบน และผลงานที่นำเสนอวันนี้ ได้แก่

• โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ผลงานหุ่นยนต์สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย (Risk Area Explorer Robot)
• โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี ผลงานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
• โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game 2021 Online Edition ระดับนานาชาติ
• โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ผลงานระบบร้องขอเอกสารทางการศึกษา #TechForEDU
• โรงเรียนปทุมวิไล ผลงานระบบส่งเสริมการทำปฏิบัติการเนื้อเยื่อพืชด้วยปัญญาประดิษฐ์
• โรงเรียนแก่งคอย ผลงานศึกษาการทำสบู่กลีเซอรีนจากใบหมี่ และการตรวจสอบแบคทีเรีย รา และยีสต์
• โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ผลงานสมุนไพรพื้นบ้าน บูรณาการSTEM ศึกษา
• โรงเรียนหนองฉางวิทยา ผลงานเตาเผาข้าวหลามรักษ์โลกพลัง10
• โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ผลงาน AYW Young Pilot
• โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ผลงานวิทยาศาสตร์อากาศยาน
• โรงเรียนสิงห์บุรี ผลงานทฤษฎีการหาความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมใด ๆ และรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากจุดศูนย์กลางของวงกลม 3 วงที่ลากผ่านสองจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมและผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมแนบใน
• โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผลงาน SPWC for Care and Rehabilitation

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ระยะที่ 1 มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งสิ้น 146 โรงเรียน โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ถือเป็นปีที่ 3 ของการดำเนินงาน มีการจัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) จัดอบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลให้นักเรียนและผู้สนใจ จำนวน 136 คน 2) จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน จำนวน 13 คน และ 3) กำหนดจัดการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 รอบสอบ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: