ศธ.อบรมหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 25 สร้างบุคลากรขยายเครือข่ายยุวกาชาดให้เข้มแข็ง

11 มีนาคม 2565 -​ นายสุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 25 โดยมีนายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน, นายวิรัตน์ ปองเปี่ยม ผู้อำนวยการฝึกอบรมฯ, นายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมวิทยากรเครือข่ายยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ จัดระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด เป็นการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด ให้รู้จักวางแผนและบริหารการฝึกอบรมยุวกาชาด ตลอดจนการให้คำปรึกษาและแนะนำการฝึกอบรมยุวกาชาด โดยตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติแบบอยู่ค่ายพักแรม 5 วัน 4 คืน มุ่งหวังว่าทุกคนจะเป็นพลัง เป็นเครือข่ายที่สำคัญในการสนับสนุนกิจการยุวกาชาด นำความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษา สร้างบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดให้เข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาดได้ต่อไป

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดจากทั่ว รวมทั้งสิน 39 คน เป็น ชาย 15 คน หญิง 24 คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid–19

โอกาส​นี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ตรวจเยี่ยมติดตาม ความพร้อมของอาคาร สถานที่พัก ในศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” รับฟังปัญหา พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของศูนย์ในการปฏิบัติงานต่อไปอีกด้วย

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน/ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: