“ตรีนุช” ลงพื้นที่สระบุรี ตามงานปักหมุดเด็กพิการ

เสมา 1 นำทีมผู้บริหาร ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติดตามการปักหมุดเด็กพิการเข้ารับการศึกษา – เดินสาย Kick-off สถานศึกษาปลอดภัย-พาน้องกลับมาเรียน

10 มีนาคม 2565 ที่จังหวัดสระบุรี – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการบันทึกข้อมูลนักเรียนพิการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ปักหมุดเด็กพิการ โดยดูการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ของห้องเรียนภายในศูนย์ฯ ที่มีทั้งฝ่ายแรกรับและเตรียมความพร้อม ฝ่ายบกพร่องทางสติปัญญา ฝ่ายบุคคลออทิสติก ฝ่ายบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งต่อ และดูห้องเสริมพัฒนาการ อาทิ กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และนันทนาการ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กหญิงพิชญาภัค บุญช่วย ซึ่งพิการซ้อน และเด็กชายวิจิตรชัย เดชเพิ่ม ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งทั้ง 2 คน เป็นนักเรียนรับบริการที่บ้านตามโครงการปักหมุด

รมว.ศธ. กล่าวว่า จากการติดตามพบว่านักเรียนของศูนย์ฯ ได้รับการปักหมุด หรือบันทึกข้อมูลนักเรียนพิการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน ครูมีความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากการทำงานของระบบ มีการวางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม และโรงเรียนเฉพาะความพิการ ซึ่งขณะนี้มีนักเรียนพิการจำนวน 313 คน

โดยทางศูนย์ฯ ให้บริการใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การให้บริการในศูนย์ฯ ซึ่งเป็นการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม แก่ผู้มารับบริการแบบไป-กลับในชั้นเรียน จัดการเรียนการสอน ส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ในส่วนนี้มีนักเรียนรับบริการ จำนวน 60 คน และ 2) การให้บริการนอกศูนย์ฯ มีหน่วยบริการประจำอำเภอ 6 หน่วยบริการ ให้บริการนักเรียนใน 13 อำเภอ มีนักเรียนรับบริการรวม 88 คน ได้แก่ หน่วยบริการวิหารแดง มีนักเรียน 11 คน หน่วยบริการแก่งคอย มีนักเรียน 22 คน หน่วยบริการบ้านหมอ มีนักเรียน 9 คนหน่วยบริการหนองแค มีนักเรียน 19 คน หน่วยบริการพระพุทธบาท มีนักเรียน 19 คน หน่วยบริการวังม่วง มีนักเรียน 8 คน นอกจากนี้มีการให้บริการนักเรียนพิการที่บ้าน ตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู จำนวน 99 คน และการให้บริการนักเรียนพิการในห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 66 คน

นางสาวตรีนุช กล่าวด้วยว่า การเดินทางมาจังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ได้เปิดงาน Kick-off สถานศึกษาปลอดภัย เพื่อสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา หรือ SAFE สถานศึกษาปลอดภัย สัญจร ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พร้อมทั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการการศึกษาในจังหวัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพ และติดตามการดำเนินโครงการ “อาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: