สป.ศธ.ประชุมจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) เพื่อคัดเลือก-จัดเตรียมผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำแหน่ง (Successor)

4 มีนาคม 2565 – นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) ระยะที่ 3 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2565 ณ จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอัตรากำลังในสังกัด สป.ศธ. (เดิม) จำนวน 30 คน

นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการมีกระบวนการเพื่อให้มีกรอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร มีระบบบริหารและการพัฒนาบุคลากร เป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่สำคัญสำหรับหน่วยงานในอนาคต และสามารถวิเคราะห์​ความเคลื่อนไหวของอัตรากำลังบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2565 -​ 2568) เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการได้อย่างเหมาะสม

แผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ (Succession Plan) ถือเป็นกระบวนการในการคัดเลือกและจัดเตรียมข้าราชการ “ผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำแหน่ง (Successor)” มาพัฒนาตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ การคัดเลือกผู้มีศักยภาพที่จะทดแทนตำแหน่งเปรียบเสมือนการคัดนักกีฬาเพื่อลงแข่งขันนัดอุ่นเครื่อง หรือลงแข่งขันในรอบแรก ๆ จนถึงรอบ Semi-final หรือเป็นการเตรียมตัวบุคคลไว้ก่อนอย่างน้อย 2 – 3 ปี เพื่อจัดเตรียมและพัฒนาข้าราชการตามทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคลสำหรับผู้มีศักยภาพ แต่ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนการแข่งขันรอบสุดท้ายนั้น ส่วนราชการต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

ลักษณะทั่วไปของแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ

  1. เป็นแผนระดับนโยบายที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของส่วนราชการ
  2. เป็นแผนสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่งในสายงานหลัก (Key Positions) ที่ส่งผลต่อการดำเนินการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการโดยตรง
  3. เป็นการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพและพัฒนาข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง หมายถึง ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High Potential)
  4. เน้นการสรรหาบุคลากรเพื่อมาทดแทนตำแหน่งว่างจากภายในส่วนราชการ (Internal Recruitment) มากกว่าสรรหาจากภายนอกส่วนราชการ (External Recruitment)
  5. แตกต่างจากแผนทดแทนตำแหน่งว่าง (Replacement Planning) ซึ่งเป็นการวางแผนเพื่อสรรหาคนมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ณ ขณะนั้น โดยไม่มีการวางแผนหรือเตรียมการสรรหาคนไว้ล่วงหน้า โดยแผนทดแทนตำแหน่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหน่วยงานต้นสังกัดมีความต้องการ หรือมีความจำเป็นในการสรรหาคนมาดำรงตำแหน่งที่ว่างลงในช่วงเวลานั้น

สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการของ สป.ศธ. ได้ดำเนินการไปแล้ว 2 ระยะ พบว่า เล่มแผนแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ สป.ศธ. ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจากยังขาดรายละเอียดข้อมูลบางอย่างในบทที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของ สป.ศธ. ในเรื่องของโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่หน่วยงานเสนอขอปรับปรุงใหม่ บทที่ 4 สาระสำคัญของแผนแผนสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการในเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ความสามารถ สมรรถะ และบทที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / สรุป
กลุ่มบริหารงานบุคคล​ สป.ศธ. / ข้อมูล-ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: