เสมา 3 ร่วมแสดงความยินดี “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565”

4 มีนาคม 2565 – นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) และถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ETV Channel จากห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., เลขาธิการ กศน. ตลอดจนคณะผู้บริหาร กศน. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธี

รมช.ศธ. กล่าวว่า “แม้วันนี้ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารครบรอบ 99 ปี” ของโรงเรียนบ้านในเมือง ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการเชิญมาถึงแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ก็ต้องเลื่อนไปเพราะติดภารกิจ จึงขอสื่อสารจากหัวใจรัฐมนตรีกนกวรรณ ไปยังหัวใจของชาว กศน. และผู้ที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ จากบริเวณนิทรรศการภายในโรงเรียนบ้านในเมือง ซึ่งเชื่อว่าเราอยู่ที่ไหนก็ให้กำลังใจกันและกัน เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานได้ เราอยู่ที่ไหนเราก็สื่อสารได้ เพราะคน กศน.เป็นคนพันธุ์พิเศษ เราจะมาลุยถึงที่ ทำกันถึงถิ่น ให้คนและประชาชนได้เชื่อมั่นว่า เรามีดี และเราทำได้

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและขอขอบคุณชาว กศน.ทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่รับตำแหน่ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้อง กศน.ในทุกระดับ ลงไปจนถึงระดับตำบล รวมทั้งภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี มีความทุ่มเท อุทิศกาย อุทิศใจ และพัฒนาในทุกมิติร่วมกัน ขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่นในการลงพื้นที่ทุกพื้นที่จากทุกคน โดยเฉพาะชาว กศน.ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการทำงานทุกตำแหน่ง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า สไตล์การทำงานของ “ครูโอ๊ะ” เป็นแบบเรียบง่าย ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องการจะทำแต่สิ่งดีงาม สร้างประสบการณ์ร่วมกับชาว กศน.ในพื้นที่ เพื่อที่จะกลับมาพัฒนาการศึกษาเพื่อบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเรา

นโยบายด้านการศึกษาตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือนโยบาย กศน.WOW ทุกท่านคงได้เห็นความตั้งใจ ในการกลั่นกรองนโยบายจากการมีส่วนร่วม พร้อมรับฟังทุกเสียงสะท้อนในทุกพื้นที่ และจากประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งข้อแนะนำจากท่านกมล รอดคล้าย ท่านพะโยม ชิณวงศ์ รวมทั้งอดีตผู้บริหาร กศน.อย่าง ท่านประเสริฐ ท่านดิศกุล ตลอดจนท่านนราฯ ซึ่งพวกเราเริ่มต้นและพัฒนางานมาด้วยกัน จึงคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดการทำงานที่มีความยั่งยืน และแม้เลขาธิการ กศน.จะเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ จากการติดตามการทำงานเพียงไม่กี่วัน ก็เชื่อว่าท่านพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจทำงาน เพื่อสร้างความศรัทธาให้กับประชาชน และพร้อมที่จะทำให้ชาว กศน.ที่ล้วนเป็นคนจิตใจดีและเปิดใจรับฟัง สามารถที่จะยอมรับการทำงานของเลขาธิการ กศน.ด้วยความจริงใจของท่านเอง เหมือนที่ชาว กศน.เปิดหัวใจให้กับดิฉัน ยอมรับและก้าวเดินหน้าทำงานไปด้วยกัน

ไม่ว่าจะลงพื้นที่ไปที่ใด ก็จะรับฟังปัญหาจากที่นั่น พร้อมนำมาขับเคลื่อนทุกทาง แต่รัฐมนตรีทำงานเพียงลำพังไม่ได้ หากผู้บริหาร กศน. ไม่นำนโยบายไปปฏิบัติ และชาว กศน.ไม่ช่วยกันทำงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายการเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ ไม่ว่าจะเป็น ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการศึกษา ที่อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายจาก รมว.ศธ. ให้นำเสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. โดยได้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. เพื่อนำสิ่งที่ชาว กศน.ได้สะท้อนและให้ข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณา เพื่อเอื้ออำนวยให้ชาว กศน. มีความก้าวหน้า มั่นคง และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน แต่ในขณะเดียวกัน ต้องทำให้สังคมยอมรับการทำงานเพื่อประชาชนของชาว กศน.ควบคู่ไปด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งในช่วงของการเสวนาของผู้บริหารทุกท่าน เพื่อสื่อสารแนวทางการทำงาน และทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข แต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกการทำงานย่อมมีข้อจำกัดและอุปสรรค ขอย้ำว่าอะไรที่ทำได้ ก็พร้อมที่จะทำให้อย่างดีที่สุด ดังผลงานที่ผ่านมา อาทิ การจัดสรรอัตรากำลังตำแหน่งข้าราชการครู กศน. ที่เปิดโอกาสให้คน กศน.ก่อน ซึ่งยังมีอุปสรรคในบางตำแหน่ง ทั้งบรรณารักษ์ ตำแหน่งอื่น ๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รวมทั้งการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่จะต้องฝ่าฟันและแก้ไขกันต่อไป จึงขอฝากไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบ เลขาธิการ กศน. และรองเลขาธิการ กศน. ตลอดจนผู้ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการจัดสอบผู้บริหาร ซึ่งขณะนี้ดิฉันได้ร่วมกับเลขาธิการ ก.ค.ศ. คลี่คลายปัญหาบางส่วนที่เป็นไปได้มากที่สุด และสอดคล้องกับระเบียบหลักเกณฑ์เดียวกับองค์กรหลักอื่น ๆ (แท่ง) รวมทั้งขอมอบเลขาธิการ กศน. และ ผอ.กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประสานขอใช้พื้นที่โรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เข้าข่ายการควบรวม ซึ่งในเบื้องต้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดมีความยินดีที่จะบูรณาการทำงานร่วมกับ กศน.

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสิ่งที่ดิฉันพยายามทำจนเกิดประสบความสำเร็จแล้ว จะยังประโยชน์ทำให้ชาว กศน.มีโอกาสสอบผู้บริหารมากขึ้น เพื่อให้ชาว กศน.มีความก้าวหน้า มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ฝากเลขาธิการ กศน.นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ขอขอบคุณทุกรอยยิ้ม ทุกสิ่งที่สะท้อน เป็นสิ่งที่ดิฉันจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาทำงานในฐานะรัฐมนตรีได้เต็มที่ และสิ่งใดที่รัฐมนตรีสัญญาไว้ จะพยายามทำให้ได้ดีที่สุด

ในโอกาสนี้ ขอกราบอารธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ และที่ทุกท่านนับถือในทุกศาสนา ขอจงปกป้องคุ้มครองประทานพรให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป แคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง แล้วเราทุกคนก็จะขับเคลื่อนงาน กศน.ให้ WOW WOW ยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เรามาส่งหัวใจให้กันในวันสถาปนา กศน. ซึ่งเป็นวันที่ทรงคุณค่า ฉะนั้นขอทุกคนจงรักษาเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีพวกเราชาว กศน. ให้ยั่งยืนสืบไป ด้วยหัวใจของพวกเราทุกคน สวัสดีค่ะ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: