เสมา 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ระดับ ป.6 ที่ศูนย์ตรวจ มสธ. นนทบุรี

4 มีนาคม 2565 – คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. กล่าวว่า สทศ. ได้ดำเนินการโครงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ด้วยข้อสอบรูปแบบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 6 ที่มีการทดสอบทักษะทางการเขียนและความคิดขั้นสูงด้วยข้อสอบรูปแบบอัตนัย ทำให้ได้ข้อค้นพบที่ครูนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ในปีการศึกษา 2564 สทศ. ได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 มีข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ คือ การเขียนเรื่องจากภาพ และการสรุปใจความสำคัญของบทอ่าน เป็นการวัดทักษะเกี่ยวกับการนำเสนอความคิดสำคัญของภาพ การเรียงลำดับและการเชื่อมโยงความคิด กลวิธีสรุปความ การใช้ภาษาที่ถูกต้องและสื่อสารออกมาในรูปแบบการเขียน

การดำเนินการตรวจข้อสอบอัตนัยครั้งนี้ สทศ. ได้ร่วมมือกับสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดทำหลักสูตร และเกณฑ์การตรวจ โดยมีอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นวิทยากรการตรวจอัตนัย ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ตรวจ จึงมั่นใจได้ว่าผลการตรวจสะท้อนความสามารถของผู้เรียน และได้ข้อค้นพบต่าง ๆ ในการนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง “อาจารย์มหาวิทยาลัย” ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ “ครูผู้ตรวจ” ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน

รมช.ศธ. กล่าวว่า ขอให้ทุกท่านได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และนำข้อค้นพบเพื่อไปพัฒนานักเรียนของเราต่อไป และการดำเนินการตรวจข้อสอบอัตนัยครั้งนี้ เป็นการทำงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงขอให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณ สทศ. มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ตรวจ กรมอนามัย วิทยากร ครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย และบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมกันดำเนินการครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: