สำนักการลูกเสือฯ ประชุมปรับปรุงคู่มือ และคลิปวิดีโอ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในยุค New Normal ปี 2565

(2 มีนาคม 2565) สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปรับปรุงคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และปรับปรุงคลิปวิดีโอแนวทางการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในยุค New Normal ประจำปี 2565” โดยนายนพดล เลี้ยงทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม และพัฒนาการลูกเสือ เป็นประธานเปิด และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิจารณาฯ ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

นายนพดล  กล่าวว่า การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ด้วยวิธีการพิจารณาคลิปวิดีโอการประกวดฯ เป็นการปรับวิธีการประกวดระเบียบแถวฯ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวฯ ด้วยดีจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาต่าง ๆ ทำให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวฯ ระดับจังหวัด จำนวน 35 จังหวัด และจัดส่งกองลูกเสือ กองเนตรนารี เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวฯ ระดับประเทศ จำนวน 110 กอง ซึ่งได้รับรางวัลการประกวดระเบียบแถวฯ ระดับประเทศ จำนวน 107 กอง

“ในปีที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาหลายแห่ง ประสบปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อน และความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหาคู่มือการประกวดระเบียบแถวฯ และคลิปวิดีโอแนวทางการประกวดระเบียบแถวฯ ในปีนี้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จึงได้จัดประชุมพิจารณาทบทวนปรับปรุงเนื้อหาคู่มือ เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวฯ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ การให้คะแนนของคณะกรรมการตัดสินการประกวด เพื่อเป็นแนวทางในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ ที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานต่อไป”

สกก.สป. ภาพ/ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: