77 ปี คุรุสภา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดงานครบรอบ 77 ปี รมว.ศธ. ‘ตรีนุช เทียนทอง’ เน้นองค์กรทันสมัย เกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานวิชาชีพครู สร้างหลักประกันด้านคุณภาพการศึกษาแก่สังคม

(2 มีนาคม 2565) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครบรอบ 77 ปี โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประวิต เอราวรรณ์ รักษาการแทนเลขาธิการคุรุสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อดีตผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่มีความมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการผลิตครู เพื่อให้ได้ครูมืออาชีพในการสร้างสรรค์เยาวชนไปเป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู ด้วยการพยายามยกระดับครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน รวมถึงการปรับระบบการประเมินผล ประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้และทักษะที่จำเป็น ซึ่งล้วนแต่สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี 2565 ที่ว่า “มุ่งสร้างคุรุสภาสู่องค์กรดิจิทัล เร่งรัดวางระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับวิชาชีพครูให้มีมาตรฐาน และจรรยาบรรณเป็นที่ยอมรับ”

“วันนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และกระทรวงศึกษาธิการ ต้องเป็นองค์กรที่มีความทันสมัย สามารถปรับตัวให้เท่าทันต่อโลกที่มีความผันผวน ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราต้องร่วมมือกันเพื่อทำพันธกิจด้านการศึกษานี้ให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม”

โดยภารกิจของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คือ การควบคุมและกำกับมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น ยึดถือประโยชน์สมาชิกคุรุสภาที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่ทั่วประเทศเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ (TRUST) ในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพ และการดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อันจะเป็นการสร้างหลักประกันด้านคุณภาพการศึกษาแก่สังคมและจะนำมาสู่ความศรัทธาต่อองค์กรวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดีและพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระยาศรีสุนทรโวหาร และนายทวี บุณยเกตุ ผู้ก่อตั้งคุรุสภา จัดพิธีทางศาสนาเพื่อบำเพ็ญกุศลระลึกถึงผู้มีพระคุณต่อคุรุสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีมอบโล่ให้แก่ผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ขอเชิญดาวน์โหลด หนังสือ 77 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 มีนาคม 2565
ดูผ่าน e-Book ที่ https://online.pubhtml5.com/ovsoo/dbrr/#p=1
ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/03/36236/

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: