ผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กศน.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการพิบูลมังสาหาร โดยมี ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจุติพร แพงศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสมปอง ครองยุทธ หัวหน้าหน่วยบริการพิบูลมังสาหาร นางสาวพรพรรณ จรรยาเมธากุล นักกายภาพบำบัด นางสาวเบญจวรรณ ธิมา หัวหน้าศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ นางสมปอง ครองยุทธ หน้าหน้าหน่วยบริการพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร หน่วยบริการฯ ให้การต้อนรับ

นายธฤติ ประสานสอน กล่าวว่า การออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและรับฟังแนวการดำเนินการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการพิบูลมังสาหาร สังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการจัดระบบสารสนเทศสถานศึกษา การค้นหา ติดตามเด็กพิการ ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของ ศธ. ในการเพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาของประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในส่วนของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้มุ่งแก้ปัญหาให้เด็กพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยการปักหมุดบ้านเด็กพิการและให้ความช่วยเหลือให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต และด้านสุขภาพ ให้ความสำคัญเรื่องการเพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ถือเป็นนโยบายสำคัญของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ที่ได้มอบหมายให้ สพฐ. สศศ. กศน. สช. และอาชีวศึกษา ได้ขับเคลื่อนสร้างความเสมอภาคการศึกษา เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ในส่วนของการศึกษาพิเศษ จะเดินหน้าค้นหาเด็กที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา เมื่อแรกพบจะส่งเสริม สนับสนุน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษให้คำแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการในช่วงที่อยู่ที่บ้าน สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน พร้อมเสนอแนวทางในการทำงานร่วมมือกับ กศน. สพป. สพม. และสาธารณสุข เพื่อวางเเผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ตกหล่น และเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่เจ็บป่วยและมีปัญหาทางสุขภาพ

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามจากการปักหมุด มาเยี่ยม “น้องโก้โก้” หรือ ด.ช.โกศล แก่นพุทธา อายุ 6 ปี ซึ่งเป็นเด็กพิการซ้อน อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 1 บ้านนาเเก ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งข้อมูลนี้ได้มาจากข้อมูลสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี แรกเริ่ม โดยพบว่า นักเรียนมีความพิการซ้อนตั้งแต่กำเนิด และเข้ามารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการพิบูลมังสาหาร ที่ผ่านมา ประมาณต้นปี 2564 น้องโก้โก้ ได้รับการประเมินคัดกรอง ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Education Program : IEP) พร้อมทั้งจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่เหมาะสม ระยะหลังได้มีการวางเเผน มอบให้นักกายภาพบำบัดจัดตารางลงพื้นที่ให้บริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพและทำกายภาพบำบัดต่อไป

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้เห็นสภาพจริงและความตั้งใจของครูและบุคลากรที่ทำงานในหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการ เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ จนถึง 18 ปี ในชุมชนที่อยู่ห่างไกล ผู้ปกครองมีฐานะยากจนมีความยากลำบากในการเดินทางมาส่งบุตรหลานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: