ผู้ช่วยปลัด ศธ. เปิดประชุม “การมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรม” ตามแนวทางสำนักงาน ก.พ.ร.

(18 กุมภาพันธ์ 2565) นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรมตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ในการนี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้หลักคิดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องนิติธรรม คุณธรรม ความร่วมมือ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร เกิดความโปร่งใส และความคุ้มค่า เกิดการยอมรับจากสังคมอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: