สป.ศธ.แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค จำนวน 4 ราย

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาชิการ ที่ 443/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคและปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค และแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ดังนี้

  1. ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
  2. นายเดช ศิรินาม ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 18
  3. นายสุภชัย จันปุ่ม ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
  4. นายลือชัย ชูนาคา ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: