ปลัด ศธ.ให้แนวทางการจัดทำโพลด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

(3 กุมภาพันธ์ 2565) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางดำเนินการในการประชุมจัดทำโพลด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าจากรองปลัด ศธ. “วีระ แข็งกสิการ” ที่ได้มีการจัดประชุมหารือกับรองศึกษาธิการภาค 13, ผู้แทน 3 สำนักของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.-สอ.-ศทก.) และผู้บริหารโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ให้มีการจัดทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนงานนโยบาย ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Information) จากประชาชน ที่สำคัญคือเพื่อสะท้อนผลการทำงานของ ศธ. ที่มีต่อประชาชน ในลักษณะ Outside in คือ มองจากมุมมองของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การวางแผน จัดการศึกษา และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ตามตามความต้องการจำเป็นได้มากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ในการสำรวจความคิดเห็น หรือการจัดทำโพลด้านการศึกษา ขอให้คณะทำงานพิจารณาการกำหนดประเด็น การสำรวจความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอ ในจุดที่ ศธ.ต้องการรู้ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดแนวทางนโยบาย โดยเฉพาะประเด็นนโยบายที่สำคัญของ ศธ. เช่น การฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-12 ปี พาเด็กตกหล่นที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เรียนฟรีมีอาชีพ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลและสถิติที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็น หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามนโยบายแทน รมว.ศธ.ได้ ที่จะช่วยสนับสนุนระบบการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทางการศึกษา คือ ผู้เรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้อย่างแท้จริง

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. กล่าวเพิ่มเติมถึง 3 หน่วยงานหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะดำเนินการ คือ 1) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ดำเนินการด้านเนื้อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.) ดำเนินการออกแบบจัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูล 3) สำนักอำนวยการ โดยกลุ่มสารนิเทศ (กสท.) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร สร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อสังคม โดยมีผู้บริหาร นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เข้ามาเสริมการทำงาน เพื่อกำหนดประเด็น และการจัดทำโพลในแต่ละเรื่องให้มีความน่าเชื่อถือ ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งคาดว่าจะเสนอแนวทางการดำเนินการ และชื่อโพลให้ รมว.ศธ.พิจารณาต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: