รองปลัด ศธ. “วีระ” หารือการจัดทำโพลด้านการศึกษา เพื่อใช้วางแผน ติดตามประเมินผล สะท้อนผลการทำงานของ ศธ.ที่มีต่อประชาชน

(1 กุมภาพันธ์ 2565) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือกับรองศึกษาธิการภาค ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังและหารือแนวทางการจัดทำโพลด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

นายวีระ แข็งกสิการ กล่าวว่า ได้หารือกับผู้แทนระดับสำนัก สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 หน่วยงาน คือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา), ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.) และสำนักอำนวยการ (ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศ) รวมทั้งรองศึกษาธิการภาค 13, ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท, ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรินายก และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ เพื่อต้องการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำโพล (Poll) ด้านการศึกษาของ ศธ. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนงานนโยบาย ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Information) จากประชาชน ที่สำคัญคือเพื่อสะท้อนผลการทำงานของ ศธ. ที่มีต่อประชาชน ในลักษณะ Outside in คือ มองจากมุมมองของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปสู่การวางแผน จัดการศึกษา และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ตามตามความต้องการจำเป็นได้มากที่สุด

“หน่วยงานหลักที่จะดำเนินการด้านเนื้อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) คือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการออกแบบจัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูล ในขณะที่สำนักอำนวยการ จะดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อสังคม โดยมีผู้บริหาร นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาเสริมทีมเพื่อกำหนดประเด็น และการจัดทำโพลในแต่ละเรื่องให้มีความน่าเชื่อถือ ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งผลจากการหารือครั้งนี้ จะเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาต่อไป รวมทั้งกำหนดชื่อโพลที่เหมาะสม เช่น อาจจะเป็นเสมาโพล” ีรองปลัด ศธ. กล่าว

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ศทก. / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: