พิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564

(24 ธันวาคม 2564) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 พร้อมให้โอวาทแก่ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลจากสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 70 แห่ง จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ. ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพฯ

นายสุทิน แก้วพนา กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบโดยผ่านกระบวนการลูกเสือนั้น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดำเนินงาน คือ สถานศึกษา เริ่มตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากรของสถานศึกษา ที่ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือ หรือรองผู้กำกับลูกเสือ ที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรมและสอนลูกเสือให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ ในการส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเรื่องที่ทุกคนในสถานศึกษาต้องให้ความร่วมมือ

อีกทั้งยังต้องเสียสละ ทุ่มเท ในการที่จะกำกับ ดูแล อบรม สั่งสอน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ต่อไป

โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมให้กับเยาวชน เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยใช้วิธีการของลูกเสือ การยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณ การเรียนรู้โดยการกระทำ การเน้นปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง การใช้ระบบหมู่และความก้าวหน้าของบุคคล โดยใช้หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ โดยไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนา ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง และยึดมั่นปฏิบัติตามอุดมการณ์ ของผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกอย่างมั่นคง

อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ
สกก.สป. ข้อมูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: