ศธจ.นครปฐม จัดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

(16 ธันวาคม 2564) นายปัญญา บูรณะนันทสิริ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโคงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ตลอดจนผู้นำชุมชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายปัญญา บูรณะนันทสิริ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า ตลอดเวลาแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการดำรงไว้ซึ่งความผาสุกของประเทศชาติ ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

อีกทั้งยังทรงห่วงใยราษฎรที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทรงมีพระราชดำรัสเพื่อเตือนพสกนิกรไทยให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย

ต่อมาในกาลปัจจุบันนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่พระราชทานแนวทาง “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” โดยกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำแนวทางพระราชทานมาจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ เพื่อให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิตา ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันพ่อแห่งชาติ”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจะขอสืบสานพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิพรชัย ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร์เทอญ

จากนั้น รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นำผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง และมอบเกียรติบัตรให้ผู้ให้การสนับสนุน

พร้อมกล่าวเปิดโครงการฯ ตอนหนึ่งว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ในวันนี้ จากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 ความว่า การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นปัจจัยสร้างสรรค์ความมุ่งดี มุ่งเจริญ รักใคร่เผื่อแผ่แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระและความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เป็นการปลูกฝังนิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้รู้จักช่วยเหลือ ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนควบคู่กับการศึกษา เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้สถานที่แห่งนี้สะอาดและสวยงาม เป็นสถานที่เอื้อประโยชน์ให้กับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ที่ร่วมกันทำให้โครงการนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการ รักษาการในตำแหน่ง ศธจ.นครปฐม ได้มอบอุปกรณ์และนำผู้บำเพ็ญประโยชน์ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนชุมชนบริเวณใกล้เคียง อาทิ ทำความสะอาดห้องเรียน กวาดใบไม้ เก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช เป็นต้น

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: