สำนักการลูกเสือฯ ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด

สำนักการลูกเสือฯ ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด พร้อมวางแผนโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2565

(6 ธันวาคม 2564) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด พร้อมมอบแนวทางการทำงาน วางแผนโครงการ และกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2565 ดำเนินการโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (สกก.) และมีนายทองพูล จันทบูรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่  6 – 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ภารกิจของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาอาจจะหยุดชะลอลงบ้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะโรงเรียนที่ต้องเลื่อนเปิดภาคเรียน ถึงตอนนี้มีการเปิดเรียนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โรงเรียนกว่า 30,000 โรง สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้เพียง 10,000 โรง เท่านั้น

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตระหนักคือเรื่องการต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่มากขึ้น ปรับตัวใช้ชีวิตแบบ New Nomal รวมถึงเรื่องของการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ก้าวเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันมากขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงสู่การพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพ

“การขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ในระดับจังหวัด จะประสบผลสำเร็จได้อย่างดีนั้น ขึ้นอยู่กับการวางแผนงานในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รู้จักปรับตัว ปรับแนวคิด สร้างเครือข่ายในการทำงานดึงทุกฝ่ายทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะในเรื่องการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ มีความสำคัญที่จะต้องดึงศักยภาพ บริบทของแต่ละพื้นที่ออกมาแสดงให้เห็นในทุกมิติ เช่น มีจุดแข็ง และโอกาสอย่างไร ในการที่จะขับเคลื่อนงานได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมของหน่วยงานเป็นตัวนำสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพต่อไป” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: