ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กยศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เผยแพร่ระ... Continue Reading →

“ตรีนุช” เปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 25 แห่งทั่วประเทศ ปั้นเด็กอาชีวะสมรรถนะสูงมีรายได้ดี

รมว.ศธ. เคลื่อนนโยบายรัฐบาล เปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑