คุณหญิงกัลยา ลงพื้นที่ วษท.พังงา เปิดงานโครงการความร่วมมือภาคธุรกิจ บรรจุภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรส่งออกรัสเซีย 

(20 พฤศจิกายน 2564) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการความร่วมมือภาคธุรกิจ บรรจุภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรส่งออกประเทศรัสเซีย ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จังหวัดพังงา

นายสุพชัย อัมพา ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา กล่าวว่า ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) พังงา ได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการท่องเที่ยว และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคฝั่งอันดามัน โดยได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาขับเคลื่อนจนเป็นรูปธรรม อาทิ ดำเนินการเพาะพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร กระชาย แจกจ่ายให้กับประชาชน โครงการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 20,000 ตัว เพื่อมอบให้กับประชาชนตามโครงการปล่อยปลานิลจิตรลดาทั่วประเทศ 999,999 ตัว

นอกจากนี้ ยังดำเนินการด้านความร่วมมือภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เช่น ความร่วมมือกับบริษัทแบ็ก บริการภาคพื้น บริษัทวิชั่นทรานสปอร์ตรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรสู่ประเทศรัสเซีย ความร่วมมือ บริษัทคูโบต้า สนับสนุนเครื่องจักรกล ปรับพื้นที่ เพื่อทำแปลงสาธิตทางการเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชน และอีกหลายภาคส่วนที่จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อน วษท.พังงา เชื่อมโยงกับประชาชนต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคเกษตร ของ วษท.พังงาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา และเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง เกิดประโยชน์โดยตรงกับตนเองและประเทศ ตลอดจนขอบคุณพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ที่มุ่งมั่นตั้งใจ สร้างและพัฒนา ให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สามารถสร้างโอกาส ช่องทางการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ประชาสังคมได้เห็นถึงศักยภาพของ วษท. ในการเป็นผู้นำการพัฒนาสังคม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมั่นใจว่าจะสามารถขยายผลการนำรูปแบบความร่วมมือด้านการเกษตรไปสู่สถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและประมงแห่งอื่นๆ ต่อไปด้วย

“ศธ.ต้องการให้สถาบันอาชีวศึกษา ผลิตนักศึกษาออกไปเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ทันสมัย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นหลัก ขณะเดียวกันต้องแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนให้เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมการเกษตรในเชิงพานิชย์มากยิ่งขึ้น อย่างเช่นความร่วมมือในการส่งผลผลิตทางการเกษตรไปประเทศรัสเซียครั้งนี้ สามารถต่อยอดให้ วษท.พังงา พัฒนาเป็น HUB ในการส่งออกสินค้าการเกษตรได้ในอนาคต” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เปิดป้ายโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย)ปล่อยปลานิลจิตรลดาบริเวณอ่างเก็บน้ำ ปลูกต้นชะแมบทอง และเยี่ยมชมพื้นที่การบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ วษท.พังงาด้วย

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: