สป.ศธ.เตรียมขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.) ประชุมชี้แจงและสื่อสารการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA แก่ผู้บริหารและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม

สำหรับการขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการภาครัฐทั้ง 7 หมวด สป.ศธ.ได้มีการแต่งตั้งประธานในการขับเคลื่อน ดังนี้

  • หมวด 1 การนำองค์การ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานหมวด
  • หมวด 2 ยุทธศาสตร์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระ แข็งกสิการ) ประธานหมวด
  • หมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) ประธานหมวด
  • หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานหมวด
  • หมวด 5 บุคลากร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธนู ขวัญเดช) ประธานหมวด
  • หมวด 6 การปฏิบัติการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) ประธานหมวด
  • หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานหมวด

ในการนี้ แต่ละหมวดจะดำเนินการจัดทำแผนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: