สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564

(25 พฤศจิกายน 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.), นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สลช., คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการ ลูกเสือ เนตรนารี จากหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 600 คน เข้าร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องด้วยเป็น “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง

วันนี้ลูกเสือทุกหน่วยเหล่าได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมถวายสักการะ ถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และนับเป็นโอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าได้มาพบปะกับลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ในพิธีการที่สำคัญวันนี้

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเห็นว่าประเทศชาติจะมีความมั่นคงได้นั้น ต้องมีกำลังกองทัพที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์จึงทรงตั้งกองเสือป่า และนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร  เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ

ต่อมาได้ทรงเล็งเห็นถึงการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ ในการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จึงทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และทรงตราข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ ตลอดจนฝึกอบรมลูกเสือในกองที่ตั้งด้วยพระองค์เอง และมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปเผยแพร่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกมณฑลของประเทศ อันเป็นพื้นฐานของกิจการลูกเสือไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นและพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ตามกาลสมัยจวบจนปัจจุบันล่วงมาเป็นเวลา 110 ปี

ปัจจุบันได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การลูกเสือมีคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติบ้านเมือง ซึ่งเราพบเห็นกันอยู่เสมอว่า ลูกเสือได้ออกบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ นับว่าลูกเสือทั้งหลายได้เจริญตามเบื้องพระยุคลบาท ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ  

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเองมีหน้าที่ให้การส่งเสริมกิจการลูกเสือ ทั้งในส่วนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สมาคมสโมสรลูกเสือ  ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ใช้กระบวนการลูกเสือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะเฉพาะด้าน เช่น ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ลูกเสืออาสา กกต.พัฒนาประชาธิปไตย ลูกเสือช่อสะอาด ลูกเสือทักษะชีวิต ลูกเสือจราจร ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลูกเสือป่าไม้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานไปขยายผลสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง เพื่อปลูกฝังความรักความศรัทธาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ

ในโอกาสที่ได้มาพร้อมกันต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย จึงขอให้บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือทั้งหลายจงพร้อมใจกัน รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ให้ทุกคนจงตั้งจิตปณิธานอันแน่วแน่ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์เห็นคนในชาติบ้านเมืองมีความสามัคคี มีวินัย ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะได้ทบทวนและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการลูกเสือ พร้อมใจกันประสานสัมพันธ์ พัฒนาหล่อหลอมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งเชื่อมั่นว่าหากเด็ก เยาวชน ประชาชนมีคุณภาพและเข้มแข็ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะมีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

“ข้าแต่พระวิญญาณอันทรงสิริเสาวภาคย์ กอรปด้วยพระเมตตา พระกรุณาและพระปัญญาคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้จะเสด็จสวรรคตไปเป็นเวลา 96 ปีแล้ว พระองค์ทรงประทับอยู่ ณ สรวงสวรรค์ชั้นใด ขอพระองค์ทรงพระกรุณาทราบว่า บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะยึดมั่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอ และจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
เพื่อให้กิจการลูกเสือและประเทศชาติอันเป็นที่รัก และหวงแหนของปวงชนชาวไทย ได้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดกาลนาน”

นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” ตามประเพณีที่ปฏิบัติ ลูกเสือ เนตรนารี จะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายพวงมาลา  ถวายราชสดุดี และแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี พร้อมออกบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายเป็นราชสักการะ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลาในนาม “คณะลูกเสือแห่งชาติ” โดยมีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ข้าราชการ ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กว่า 600 คน

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: