แนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่ ของอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยแพร่แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

โดยวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ยึดหลัก 4 On คือ Online OnAir OnDemand OnSite

สำหรับสถานศึกษาที่ยังคงเปิดเรียน และสถานศึกษาในพื้นที่ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ รวมทั้งแนวทางการฝึกประสบการณ์หรือทวิภาคี ต้องให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ราชการกำหนด โดยต้องได้รับคำยินยอมจากนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง และจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดด้วย

ส่วนสถานศึกษาใดที่ยังไม่มีการฝึกงาน ขอให้ชะลอส่งนักเรียนนักศึกษาไปฝึกงานไว้ก่อน พร้อมวางแผนวทางการวัดประเมินผล หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ภาคทฤษฎีอาจใช้สอนและสอบออนไลน์ ภาคปฏิบัติต้องประสาน ศบค.จังหวัด เพื่อจัดสอบ

ส่วนการทดสอบ V-NET ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้เรียน

ที่มา : FB หน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ.