มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

(12 มกราคม 2564) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ เห็นชอบการจัดสรรอัตราว่างคืนทั้งหมดให้ส่วนราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด/รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. และผู้อำนวยการภายในสถาบันการอาชีวศึกษา รวมทั้งอนุมัติแต่งตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)

1 เห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 – 2565) ตามมติ คปร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

โดยเพิ่มเติมตำแหน่งที่เห็นควรจัดสรรคืนทั้งหมดเพื่อให้ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งบุคคลได้อย่างต่อเนื่องทันที เฉพาะตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทอำนวยการ เช่นเดียวกับตำแหน่งประเภทอำนวยการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามที่สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ ดังนี้

 1. ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
 2. ตำแหน่งผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)
 3. ตำแหน่งผู้อำนวยการภายในสถาบันการอาชีวศึกษา

สำหรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เฉพาะตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ในหน่วยงานการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น ร้อยละ 10 โดยให้พิจารณาในภาพรวมของอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุทั้งหมดของหน่วยงานในปีงบประมาณนั้น ๆ

2 อนุมัติแต่งตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวม 21 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

 1. นายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ
 2. นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
 3. นายมานะผล ภู่สมบุญ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
 4. นายประดิษฐ์ วัชระดนัย กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
 5. นายณรงค์ จันทะธรรม กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. รองศาสตราจารย์เกรียงไร บุญเลิศอุทัย กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
 7. นายวณิชย์ อ่วมศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอุตสาหกรรม
 8. นายธีระ ณ วังขนาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอุตสาหกรรม
 9. นางปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกิจหรือบริการ
 10. นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกิจหรือบริการ
 11. นายนิยม ไวยรัชพานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเกษตรและประมง
 12. นายบำเพ็ญ เขียวหวาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเกษตรและประมง
 13. นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย
 14. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลังหรือการลงทุน
 15. นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนากำลังคน
 16. ว่าที่ร้อยตรี จรูญ ชูลาภ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาครัฐ
 17. รองศาสตราจารย์สมบัติ นพรัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาครัฐ
 18. นายอดิศร สินประสงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาคเอกชน
 19. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
 20. นางศิริพรรณ ชุมนุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
 21. นายวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า เร็ว ๆ นี้จะเชิญ กอศ.ทุกท่านมารับทราบนโยบายการทำงานและการวางแนวทางยกระดับอาชีวศึกษาของ ศธ. รวมถึงหารือปัญหาของอาชีวศึกษาว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาหลักในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น การบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินโครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: