ปลัด ศธ.ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดมาตรการเข้มควบคุมป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมขยาย Work from Home 28 จังหวัด จนถึง 31 ม.ค.2564

(12 มกราคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ

1 ทุกอังคารที่ 2 ของเดือน จะมีการประชุมผู้บริหาร สป.ศธ.

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน จะเป็นการประชุมผู้บริหาร สป.ศธ. โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม คือ รองปลัด ศธ., ผู้ตรวจราชการกระทรวง, ผู้ช่วยปลัด ศธ., เลขาธิการ กศน., เลขาธิการ ก.ค.ศ., เลขาธิการ กช. โดยประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom ร่วมกับศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อหารืองานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน

2 ศธ.จัดตั้งมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมขยาย Work from Home จนถึง 31 ม.ค.นี้

สำหรับการประชุมในเดือนนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการจัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อเน้นแผนการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา โดย รมว.ศธ.เป็นที่ปรึกษา, ปลัด ศธ.เป็นประธานคณะอำนวยการ ร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักที่มีสถานศึกษาในกำกับ

ส่วนคณะกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ.เป็นประธาน เพื่อประสานงาน ให้ความช่วยเหลือข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาทุกระดับ ที่จะได้รับผลกระทบ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายและแผนการดำเนินงานควบคุมและป้องกัน ตลอดจนประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อบูรณาการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน และมอบหมายให้ “สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สป.” เป็นหน่วยงานจัดทำข้อมูล ติดตาม และรายงานผล

นอกจากนี้ ศธ.จะปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับ ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด โดยขยายเพิ่มเติมออกไปอีก 14 วัน จากเดิมระหว่างวันที่ 4-17 มกราคม 2564 เป็น 18-31 มกราคม 2564

3 นโยบายการตรวจราชการฯ ของ ศธ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ประชุมรับทราบนโยบายการตรวจราชการ โดย รมว.ศธ.ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.20/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งกำหนดนโยบายการตรวจราชการ 4 กรณี คือ

  1. การตรวจราชการกรณีปกติ เพื่อติดตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลและ ศธ.
  2. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
  3. การตรวจราชการกรณีพิเศษ ประกอบด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง ปัญหา การร้องเรียนของประชาชน ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา/เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงวาระแห่งชาติ ยาเสพติด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นภัยและมีผลกระทบ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และฝุ่น PM2.5
  4. การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ทั้งนี้ นายศรีชัย พรประชาธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

4 การทำโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

ที่ประชุมรับทราบ ศธ.จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00-14.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เป็นประธาน

ซึ่งมีเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: