พณิชยการบางนา จัดงาน BNCC Open House 2020 เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

(22 ก.พ.63) นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “BNCC Open House 2020 เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” วิทยาลัยพณิชยการบางนา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร

นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดงาน BNCC Open House 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างความเข้าใจเรื่องการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ในวิชาชีพประเภทพณิชยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาและนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา และครูแนะแนวให้เกิดความรู้และความเข้าใจในการเรียนการสอนเส้นทางอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ มุ่งพัฒนากำลังคนให้มีทักษะขั้นสูง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายการอาชีวศึกษากับการพัฒนาประเทศ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมสถานประกอบการเครือข่ายสู่โลกอาชีพ กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล การแข่งขันทักษะวิชาการ การประกวดผลงานนวัตกรรมฯ และการจำหน่ายสินค้าและอาหารจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

นับเป็นความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยพณิชยการบางนา กับสถานประกอบการที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพอเปิดโลกอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ สามารถสมัครงานให้ตรงกับความถนัดของตนเอง

นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา กล่าวต่อว่า วิทยาลัยพณิชยการบางนาได้ร่วมกับสถานประกอบการเครือข่าย จำนวน 21 แห่ง เช่น บริษัท แมคไทย จำกัด บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น และยังมีบริษัทชั้นนำอีกมากมายร่วมจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่าของเส้นทางสายอาชีพในอนาคต

ในส่วนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ทางวิทยาลัยพณิชยการบางนา จัดให้โรงเรียนวัดบางนาใน โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย โรงเรียนวัดแพรกษา โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ และโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นโอกาสที่วิทยาลัยจะได้เผยแพร่ผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย

ทั้งนี้ มีครู นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 600 คน ร่วมในงาน ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. : ภาพ/ข่าว