หมวดหมู่
เสมา 2

คุณหญิงกัลยา ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ย้ำสถานศึกษาช่วยกันปลูกป่าและไม้มีค่าทั่วประเทศ เป็นการออมที่สร้างความมั่นคงในอนาคต

(13 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษา […]

หมวดหมู่
ภูมิภาค

จังหวัดสุโขทัย มอบเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะชีวิต

(12 กุมภาพันธ์ 2563) นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการ […]