เสมา3 เดินหน้าดันหลักสูตรนักบริหารเอกชนระดับสูง (นบส.สช.) มุ่งต่อยอดความรู้ ประสบการณ์ รู้เท่าทันโลก สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างยั่งยืน

(19 ก.พ. 63) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑