หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา3 จัดทัพ เดินหน้าอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ใน 8 จังหวัดนำร่องของประเทศ

(4 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ […]

หมวดหมู่
เสมา 2 แผน/ยุทธศาสตร์

รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เเละนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ

(5 ก.พ.63) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาเเละ […]