ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 66.5 ล้านคน กรุงเทพฯ มากสุด สมุทรสงครามน้อยสุด

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 66,558,935 คน (รวมทั้งที่มีและไม่มีสัญชาติไทย) โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนราษฎรมากที่สุด คือ 5,666,264 คน น้อยที่สุดคือ สมุทรสงคราม 193,305 คน

แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
อ้างจาก ราชกิจจานุเบกษา