Categories
แผน/ยุทธศาสตร์

สมศ.ตั้งคณะทำงานวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนประเมินคุณภาพภายนอกให้ชัดเจน

(16 กันยายน 2562) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และประธานยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศธ. พร้อมด้วยนายชยพงศ์ สายฟ้า ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และคณะ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. (องค์การมหาชน) เพื่อทบทวนเเนวนโยบายการเเก้ปัญหาที่ตกค้างและกำหนดแนวทางการพัฒนาของ สมศ. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำหลักในการวัดมาตรฐานการศึกษาของชาติของประเทศ นายภูมิสรรค์ กล่าวภายหลังประชุมว่า ได้เน้นย้ำการนำนโยบายเร่งด่วนของ ดร.คุณหญิงกัลยา ที่ต้องการให้ขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกไปสู่เป้าหมายสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ไปสู่การปฏิบัติ จึงหารือว่าต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาให้ชัดเจน โดยเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงาน 1 ชุด โดยมีนายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรักษาการประธานบอร์ด สมศ. เป็นหัวหน้า มีผู้เเทนภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้เกี่ยวข้องร่วม นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะการวางกลยุทธ์หลายประเด็น เช่น ปรับปรุงวิธีการอบรมผู้ประเมินสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน, วางกรอบการประเมินเเก่ผู้ทำหน้าที่ประเมินให้ชัดเจนว่าประเมินเพื่ออะไร […]

Categories
ภูมิภาค

ศธ.มอบทุนเยียวยาต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จชต.

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มอบหมาย “ศปบ.จชต.” ดูแลทุนเยียวยาต่อเนื่องแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ (16 กันยายน 2562) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานในพิธี มีนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมกว่า 400 คน ณ ห้องพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี ปลัด ศธ. กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศธ.ได้รับมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในกรณีที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคม ที่สำคัญคือ การสร้างโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษา ให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การให้ทุนการศึกษา จะเริ่มตั้งแต่ทายาทเข้ารับการศึกษาไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ […]

Categories
ต่างประเทศ

รมว.ศธ.เปิดการประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

ประเด็นสำคัญ– เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เด็กที่ตกหล่นระบบการศึกษาในอาเซียน– ผลประชุมจะนำเสนอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เดือน พ.ย.62– รมว.ศธ.ย้ำหากปล่อยให้เด็กตกหล่นมีจำนวนสูงขึ้น จะเป็นภาระของภาคสังคม– ตั้งเป้าหมายลดจำนวนเด็กตกหล่นจากหลักแสนเหลือหลักหมื่นคน ภายใน 2 ปีนี้ (16 กันยายน 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ASEAN Conference on Out-of-School Children and Youth : OOSCY Conference) ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพฯ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางการศึกษา สร้างโอกาสในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในภูมิภาค โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Leaving no one behind : Through Advancing Partnership” […]

Categories
สป.

ศธ.ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ พร้อมมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ปี2562

(15 กันยายน 62) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปี 2562 จำนวน 27 คน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 468 คน ณ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมจำนวน 1,200 คน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมและขอบคุณข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ร่วมกันอุทิศตน ปฏิบัติราชการตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งงานด้านการศึกษาเป็นงานที่มีความสำคัญ มีขอบข่ายการดำเนินงานที่กว้างขวางต้องอาศัยเวลา และความเสียสละของทุกคน “ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ต้องขอบคุณผู้ที่จะเกษียณอายุราชการทุกท่านได้เสียสละอุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตตลอดมาเป็นเวลาอันยาวนาน นับเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จสูงสุดในชีวิตราชการ” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. และขอให้ทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป คลังภาพถ่าย คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ผู้เกษียณอายุราขการ ส่วนหนึ่งของผู้ได้รับรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. […]

Categories
สป.

สป.ศธ.จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร ที่ปากช่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด รองปลัด ศธ. กล่าวต้อนรับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สป.ศธ.ที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคกว่า 1,400 คน ซึ่งโครงการในวันแรก มีกิจกรรมการสร้างทีมงาน กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในบริเวณใกล้เคียง การแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562 อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ., นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ., นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กอศ. เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงกลางคืน ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่าน คือ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ, […]

Categories
สพฐ.

เลขาฯ รมว.ศธ.”ไกรเสริม โตทับเที่ยง” เป็นประธานเปิดตัวค่ายเยาวชน NBI Youth Camp รุ่นที่ 7

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตัว “โครงการ NBI Youth Camp” รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการค่าย NBI Youth Camp จัดโดยคณะนักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.)” รุ่นที่ 8 ของสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute: NBI) ซึ่งมี รศ.ดร.โภคิน พลกุล เป็นประธานนักศึกษาหลักสูตร ได้กำหนดจัดรุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อต้องการวางรากฐานแนวคิด ค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางด้านต่าง ๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเยาวชนทำดีที่เข้มแข็ง โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมค่าย จำนวน 1,050 […]

Categories
สป.

ขับเคลื่อนการเรียนรู้ กศน.สังคมชุมชนเมือง ผ่านการเรียนออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

(13 ก.ย. 62) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนเมืองของสำนักงาน กศน.กทม. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.ศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการ กศน., นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค 2, นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.กทม. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วมการประชุม รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงาน กศน.ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ การส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษา รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยอาศัยครู กศน. […]

Categories
สพฐ.

ศธ.มุ่งเน้นลดเหลื่อมล้ำการศึกษาทั่วประเทศ โรงเรียนเล็ก-ใหญ่เข้าถึงได้หมด

รมว.ศธ. เผยแผนการลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาทั่วประเทศ ตอบโจทย์การควบรวม ไม่ว่าโรงเรียนขนาดเล็ก-ใหญ่ เข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม ย้ำหลังลงพื้นที่พบว่าคุณภาพของสถานศึกษา ขึ้นอยู่กับศักยภาพของทีมผู้บริหารในการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี พร้อมแก้ปัญหา “โครงสร้างองค์กร-วิธีคัดสรรตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ” นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากกรณีที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน และอาจจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผู้ปกครองว่า ขณะนี้อยู่ในกระบวนการศึกษา และยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมีการควบรวมหรือไม่ และหากต้องมีการควบรวมก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะควบรวมกี่โรงเรียนและกี่พื้นที่ โดยต้องคำนึงถึงภูมิศาสตร์ของสถานที่ ระยะทาง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากการรวบรวมข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยลงพื้นที่สถานที่จริง พบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด 15,000 โรงเรียน ขณะที่เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโอกาสควบรวม ประมาณ 1,914 โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่อยู่ตามเกาะ แถบบนภูเขา อย่างไรก็ตามการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ศธ.ต้องการให้ระบบการศึกษามีคุณภาพดีขึ้น โดยเน้นคุณภาพการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนทั่วประเทศไทย “ผมไม่ได้บอกนะครับว่า เราจะมีการควบรวมจริง และจะควบรวมจำนวนเท่าไร แต่ยืนยันได้ว่าสิ่งที่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองจะได้ คือการศึกษาที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมแน่นอน หากมีความชัดเจนว่าควรจะควบรวม  กระทรวงศึกษาธิการต้องดูในส่วนงบประมาณที่เหมาะสม ขณะนี้บางโรงเรียนอาจจะมีครูอยู่แค่ 2 คน กับนักเรียน 40 คน เราต้องดูว่าต้องเพิ่มครูเข้าไปมากกว่านี้ เพื่อให้มีการศึกษาเท่าเทียมกัน  นักเรียนทุกคนในประเทศไทยต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ความสามารถของผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการ และครู ต้องมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน” รมว.ศธ. กล่าวและว่า […]

Categories
สป.

ผลประชุม ป.ย.ป.ศธ.ครั้งที่ 6/2562

น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นชอบหลักการกรณีเทศบาลแม่สอดขอผลักดันยกฐานะ ที่ประชุมมอบสำนักนิติการ สป. และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่เทศบาลนครแม่สอดขอรับการสนับสนุนและผลักดันการยกฐานะ ให้เทศบาลนครแม่สอด เป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด เช่นเดียวกับเมืองพัทยา และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนนำเสนอ รมว.ศธ. รับทราบต่อไป รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.ชุดใหม่ ที่ประชุมรับทราบ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 864/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. ชุดใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่ม ป.ย.ป.ศธ. มีประสิทธิภาพ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศของกระทรวง เป็นแกนกลางประสานงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศ […]

Categories
สอศ.

เสมา 2 สั่งเลิกคบเด็ดขาด 3 สารเคมีอันตราย

‘คุณหญิงกัลยา’ ประกาศ “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยการประมงทั่วประเทศ ปลอด 3 สารเคมีอันตราย” ชูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมานำร่องผลิตอาหารปลอดภัย (12 ก.ย.2562) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยการประมง เป็นพื้นที่ปลอดสารเคมีอันตราย โดยมีนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, นายศุภชัย ศรีหล้าที่ปรึกษา รมช.ศธ. นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายประจักษ์ ทาสี ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ นายบุญทอง สุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และนายวิศวะ คงแก้ว ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมงเป็นสถานศึกษาที่ต้องบ่มเพาะสร้างผู้ประกอบการด้านการเกษตรและสร้างเกษตรกรในอนาคต ซึ่งเป็นบุคลากรที่ต้องนำความรู้และวิธีการที่ถูกต้องไปสร้างผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาหารปลอดภัย”อันจะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำของโลกที่ผลิตอาหารสุขภาพ “Green Health” อีกทั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยการประมง ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารจำหน่ายแก่ชุมชนและประชาชนทั่วไป จึงต้องจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยด้วย ซึ่งการผลิตอาหารของเกษตรกรในปัจจุบันพบว่าเกษตรกรจำนวนมากใช้สารเคมีอันตราย 3 ประเภท […]