“พิเชฐ” ปลูกฝัง Growth Mindset ข้าราชการบรรจุใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5 สร้างมาตรฐานการทำงานด้วยหลัก TEAMWINS

จังหวัดนครปฐม 29 มกราคม 2566 – นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ. กล่าวถึงโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 5 เพื่อต้องการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง สร้างมาตรฐานการทำงานโดยยึดตามค่านิยมองค์กร TEAMWINS

จัดขึ้นในรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Online และ Onsite) มีข้าราชการบรรจุใหม่รวมทั้งสิ้น 377 คน โดยการอบรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 มกราคม ที่ผ่านมา และการอบรมสัมมนาร่วมกัน Onsite จำนวน 3 วัน ณ สถาบัน พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยการอบรมแบ่งออกเป็น 4 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2566 จำนวน 99 คน
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2566 จำนวน 99 คน
  • รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 จำนวน 100 คน
  • รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2566 จำนวน 79 คน

โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ที่เข้ารับการอบรม ทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง / สำนักงานศึกษาธิการภาค / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) จำนวน 299 คน
  • สำนักงาน กศน. จำนวน 50 คน
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 13 คน
  • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จำนวน 9 คน
  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จำนวน 6 คน

“การอบรมครั้งนี้ ปลัด ศธ.ได้เป็นประธานเปิดในรอบที่ 1 ส่วนผมได้มาพบปะและเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การสร้าง และปลูกอุดมการณ์การเป็นข้าราชการที่ดี” โดยเน้นการสร้างและปลูกฝัง Growth Mindset ที่ดีให้น้องๆ ข้าราชการใหม่ได้นำไปใช้เป็นแนวทางการทำงานและในชีวิตส่วนตัว เพราะความฉลาดและความสามารถ สร้างได้ด้วยการเรียนรู้ ทุกคนจึงต้องมีความพยายาม เมื่อเกิดปัญหาให้ถือเป็นความท้าทายที่จะแก้ปัญหา และเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งในการอบรมทุกรุ่นได้ให้น้องๆ บรรจุใหม่ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ควร การทำงานด้วยความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ มีสัมมาคารวะ และความมีเมตตาอยู่ในใจ” นายพิเชฐ กล่าว

ในขณะที่ นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.ศธ. บรรยายในหัวข้อ “การเป็นข้าราชการที่ดี” ซึ่งได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฎิบัติตนในการเป็นข้าราชการที่ดี ส่วนนายบัลลังก์ โรหิตเสถียร ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. และทีม “ศธ.360 องศา” ให้ความรู้และ Workshop “การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนองานในยุคดิจิทัล” โดยเน้นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในโลกยุคดิจิทัล รวมทั้งการสร้างสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่งาน และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน

ณัฐพล สุกไทย, บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: