“อรรถพล” นำทัพขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบร่วมมือในระดับพื้นที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ

อรรถพล สังขวาสี” ปลัด ศธ. นำทัพขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบร่วมมือ ด้วยกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

สมุทรสาคร 26 มกราคม 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาคกลาง

ปลัด ศธ. กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีภูมิสังคมด้านอุตสาหกรรม ประมง และการเกษตร ควรเร่งพัฒนาทักษะฝีมือโดยการพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับการศึกษา และส่งต่อสายอาชีพ และการมีงานทำที่มั่นคง

ทั้งนี้ เห็นว่าควรผลักดันให้แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นแผนระดับ 2 เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่านกลไกทางการศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งบูรณาการกับเสาหลักเศรษฐกิจในภูมิภาค และเสาหลักการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติและจำนวนของแรงงานที่ต้องการในแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนาและผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ และทักษะฝีมือสูง และสามารถกระจายแรงงานไปยังพื้นที่ต่างๆ

สำหรับแนวทางพัฒนาและผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ และทักษะฝีมือสูง ต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์และปฐมวัย ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ช่วงวัยแรงงาน และช่วงวัยผู้สูงอายุ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด Memory Skill อันได้แก่ ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต รวมถึงส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning พร้อมกับการบูรณาการให้เข้ากับบทเรียน

โดยสอดแทรกด้านศาสนาในบทเรียนแต่ละช่วงวัย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามบริบทของวัฒนธรรมองค์กร และสังคม และดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้พร้อมต่อการศึกษาเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพต่อไป นำไปสู่การเป็นประชากรที่สามารถ “เรียนในสิ่งที่ชอบ ทำงานในสิ่งที่ใช่ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข” ต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: