ปลัด ศธ.เป็นประธานพิธีสงฆ์ และเยี่ยมชมกิจกรรมพิเศษยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 101 ปี ยุวกาชาดไทย

สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ 27 มกราคม 2566 / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 101 ปี โดยกราบนิมนต์ท่านเจ้าคุณกิตติสารมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระสงฆ์จากวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร รวม 9 รูป เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย

รับชม LIVE พิธีสงฆ์ย้อนหลัง
https://www.facebook.com/MOE360degree/videos/1153998835303638https://www.facebook.com/MOE360degree/videos/1153998835303638

ในการนี้ ปลัด ศธ.จุดธูปเทียนและวางพวงมาลัย เพื่อบูชาแด่ผู้ที่เคยมีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาดไทย ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม, นายฌ็อง อังรี ดูนังต์ ผู้จุดประกายกาชาด, ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ผู้ริเริ่มสภาอุณาโลมแดง อันเป็นที่มาของสภากาชาดไทย, หลวงแจ่ม วิชาสอน และนางผิน แจ่มวิชาสอน ผู้บริจาคทรัพย์และที่ดินเพื่อบำรุงกิจการยุวกาชาดไทย

จากนั้นพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ อนุโมทนา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ปลัด ศธ.และคณะ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์

ปลัด ศธ. กล่าวถึงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 101 ปี เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่า ความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ตลอดจนให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางด้านยุวกาชาดมีโอกาสร่วมปฏิบัติกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

สำหรับช่วงบ่าย ได้พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน มีหน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย กรมพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรุงเทพมหานคร

“กิจการยุวกาชาดไทย ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2465 ในชื่อ “กองอนุสภากาชาดสยาม” โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีใจเมตตากรุณา และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น กิจการยุวกาชาดไทยเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย ซึ่งปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย”

จากนั้นเวลา 11.00 น. ปลัด ศธ.ได้เยี่ยมชม 10 กิจกรรมพิเศษยุวกาชาดไทย โดยมีนักเรียนยุวกาชาดระดับ 2 หรือระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบแต่ละกิจกรรม จะได้รับวุฒิบัตรและสิทธิประดับเครื่องหมายกิจกรรมพิเศษนั้นๆ คือ กิจกรรมพิเศษเคหพยาบาล พี่เลี้ยงเด็ก นักประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์ นักปฐมพยาบาล สมุนไพรไทย บริหารจิต รู้ทันป้องกันเอดส์ นักถ่ายภาพ และงานไฟฟ้าและยุวกาชาดรักษ์สุขภาพ

ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม ปลัด ศธ.และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมช่วยเหลือยุวกาชาดที่เกิดอุบัติเหตุจากการล้ม จนข้อเท้าพลิก โดยได้ประสานกับฝ่ายรักษาความปลอดภัย และรถจากสภากาชาดไทย มาช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้น เพื่อลดอาการบวมของข้อเท้าจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

จากนั้น ปลัด ศธ.ให้กำลังใจครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ปลัด ศธ. กล่าวถึง กิจกรรมพิเศษที่น้อง ๆ ยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความรู้ สร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทำ CPR : Cardiopulmonary Resuscitation เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้น ให้กลับมาหายใจ หรือลมหายใจไหลเวียนได้ตามปกติ เป็นนโยบายสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่ง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก วางเป้าหมายภายในปีการศึกษา 2566 ต้องมีนักเรียนนักศึกษาที่มีทักษะการทำ CPR ให้ถึง 1 ล้านคน เพื่อทำการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของการช่วยชีวิตอย่างแท้จริง เป็นสำคัญ

อานนท์ วิชานนท์, บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ข่าว
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: