‘ตรีนุช’ ลงพื้นที่ชลบุรี เปิดงาน ONE-EV ผลักดันผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านยานยนต์ไฟฟ้า

รมว.ศธ. ‘ตรีนุช’ ลงพื้นที่ชลบุรี เปิดงาน ONE-EV พร้อมร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่ตลาดแรงงานสากล ผลักดันการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย ภายใต้นโยบาย “ZERO Emission”

จังหวัดขลบุรี 25 มกราคม 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle) รวมพลังความคิด ร่วมผลิตกำลังคนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้การขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.อรก.อศ.) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับสถานประกอบการเครือข่าย อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ และ ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมงาน

รมว.ศธ. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จึงได้สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์สันดาปมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ มีการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมน้อยมาก จากยอดจองรถยนต์ไฟฟ้าในปีที่ผ่านมา ประชาชนให้ความสนใจมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในส่วนของงานซ่อมบำรุงเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย สอศ.จึงถือเป็นกลไกสำคัญในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

การจัดงานในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการรวมพลัง โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตกำลังคน เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาให้นโยบาย “ZERO Emission” บรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ ให้ประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือผสานเจตนารมณ์ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีที่มีคุณภาพสูงยกระดับช่างฝีมือ พัฒนาทักษะ Up Skill และRe Skill ของอาชีวะ ให้มีสมรรถนะสูงตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศผลิตกำลังคนที่มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานและมีคุณภาพ เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ศธ.ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จึงมอบหมายให้ สอศ. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ภายใต้นโยบาย “ZERO Emission” ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ผลักดันกำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีร่วมขับเคลื่อน เพื่อแสดงถึงความพร้อมและความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน ด้านยานยนต์ไฟฟ้าจึงได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น

ภายในงานมีการสัมมนาการทำยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง EV-Conversion นิทรรศการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การแข่งขัน STEAM EV YONG CHALLENGE ซึ่งมีผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนสถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ผู้แทนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เข้าร่วม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: