‘ครูกัลยา’ ลงพื้นที่ยะลา มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นศาสนา-สามัญ พร้อมมอบ Smart Devices “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน”

“ครูกัลยา” ลงพื้นที่ยะลา มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นทั้งศาสนา-สามัญกว่า 400 ราย พร้อมมอบ Smart Devices ของโครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” สร้างความเท่าเทียมแก่น้องชายแดนใต้ ฝากทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา

ยะลา 12 มกราคม 2566 – คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผลการเรียนดีเด่นทั้งศาสนาและสามัญ กว่า 400 คน พร้อมมอบนโบยบายและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองฯ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การพัฒนาการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในลำดับต้น ๆ ที่เราควรจะให้ความสำคัญ เนื่องจากการศึกษาช่วยพัฒนาคนและคนก็ไปพัฒนาชาติ ทั้งยังช่วยให้เรารู้วิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เราควรให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังเช่นโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ มาโดยลำดับ จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้ชุมชนและจังหวัดยะลาได้เป็นอย่างดี

ขอแสดงความขอบคุณผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน ที่ทุ่มเทสรรพกำลังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรฯ ทุกคน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียรในการฝึกตนเองและพัฒนาให้เป็นคนเก่งด้านวิชาการ และหวังว่านักเรียนจะพัฒนาและต่อยอดความเก่งต่อไป

โอกาสนี้ คุณหญิงกัลยา กล่าวฝากให้นักเรียนฝึกตนเองในการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน ๆ และผู้อื่น สามารถสร้างความสุขให้กับตนเอง และผู้คนรอบข้างด้วย เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่ระบุไว้ว่า การพัฒนาการศึกษานั้น มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี มีสุข และคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2575 ด้วย

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปมอบ Smart Devices ให้กับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนและยืมกลับไปเรียนที่บ้าน ตามโครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อำเภอเมืองฯ พร้อมกล่าวว่า เครื่อง Smart Devices ที่นำมามอบในครั้งนี้ เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของสมาคมศิษย์เก่า รุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้ว ตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่ ช่วยกันบริจาคเครื่อง Smart Devices ที่มีคุณภาพ ทนทาน เหมาะกับการใช้เรียนจนจบการศึกษา โดยนักเรียนสามารถยืมเรียนและนำกลับไปเรียนที่บ้านได้ ช่วยสร้างความเท่าเทียมในการศึกษา จึงขอให้นักเรียนนำเครื่อง Smart Devices ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียนในสิ่งที่อยากเรียน สร้างความเท่าเทียม เท่าทัน และแข่งขันได้ในอนาคต พร้อมขอเชิญชวนรณรงค์ให้สังคมช่วยกันบริจาคคนละเครื่อง เพื่อให้น้องนักเรียนได้ยืมเรียนต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: