นายกฯ Kick-off ผนึกกำลัง 4 กระทรวงใหญ่ ‘หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ’ สร้างเด็กไทยสุขภาพดี

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร, กรุงเทพฯ 13 มกราคม 2566 – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดตัว (Kick off) โครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ ศธ. และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการร่วมกัน ถือเป็นความก้าวหน้าระดับหนึ่ง ที่วันนี้ได้เห็นความร่วมมือของหลายส่วนราชการให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพจิต “โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” เป็นส่วนเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ให้เยาวชนเดินหน้าไปสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล การเกิดโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก ด้านการศึกษาต้องต่อยอดเพิ่มเพื่อพัฒนาสติปัญญาให้คิดอยู่ในกรอบที่ควรจะเป็น

สำหรับวันนี้ คาดหวังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของตนเอง รวมทั้งครูอาจารย์ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น สังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ขอเป็นกำลังใจให้ครูอนามัยทุกคนที่ถือเป็นตัวเอกของโครงการ ในการดูแลและให้ความรู้ด้านสุขภาพวะที่ดีแก่นักเรียน สามารถสอนแนะนำทักษะส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพกายใจได้อย่างถูกต้อง ถือเป็นพื้นฐานสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายหลักของการพัฒนาเด็กตามหลัก “4 H” ประเทศชาติจะเดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์

“4H คือ
Head ด้านสติปัญญา
Heart ด้านทัศนคติ
Hands ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง
Health ด้านสุขภาพ”

รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” เป็นโครงการที่ ศธ.ให้ความสำคัญกับพัฒนาการของเด็กไทยอย่างรอบด้าน มีนโยบายข้อตกลงความร่วมมือ 12 กระทรวง โดยมีเป้าหมาย “4 H” ในการพัฒนาเด็ก ศธ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อบูรณาการการทำงานและดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ร่วมกัน และพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการร่วมกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีการร่วมมือขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

หลังจากงานครั้งนี้จะขับเคลื่อนงานและขยายผล โดยเริ่มจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เป้าหมายคือ เด็กไทย 1 ล้านคน ในเดือนเมษายน ปี 2566 มีทักษะเบื้องต้นในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มีสุขภาพจิตที่ดีและปลอดสารเสพติด เชื่อมโยงและพัฒนาครูอนามัยทุกโรงเรียนให้เข้มข้นมากขึ้น สามารถให้ความรู้และเป็นโค้ชดูแลดสุขภาวะเด็กนักเรียน ในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปูพื้นฐานให้เด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ต่อยอดไปถึงกระบวนการศึกษาพัฒนาสติปัญญา เฝ้าระวังให้เด็กเกิดความปลอดภัยตามนโยบายเร่งด่วนของ ศธ. และพัฒนาศักยภาพต่อยอดสู่เส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต”

ภายในงานมีกิจกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐาน 1 CPR ฐาน 2 คัดกรองสุขภาพจิต & สารเสพติด, ฐาน 3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ ฐาน 4 ตรวจเต้านม พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ในหลักสูตร 6 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะสุขภาพ, ทักษะชีวิต, ทักษะสังคม, ทักษะการจัดการสภาพแวดล้อม, ทักษะเท่าทันด้านเทคโนโลยี และ ทักษะการจัดการงานอนามัยโรงเรียน

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย /ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: