ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ‘พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา’

ปลัด ศธ. “อรรถพล” นำผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ปีนี้จัดที่หอประชุมคุรุสภา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูทั้งประเทศ ในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่ศิษย์ให้เป็นเยาวชนที่ดี มีความรู้และอาชีพ ย้ำครูต้องดำรงตนในวิชาชีพครู ทันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไปในยุค Digital Disruption เผย 2 ปีที่ผ่านมาจากโรคอุบัติใหม่ ครูทุกคนได้เปลี่ยนบทบาทตัวเองมาสอนออนไลน์ เป็นความพยายามปรับเปลี่ยนจากหลักสูตรที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสอนออนไลน์ ให้ลูกศิษย์มีองค์ความรู้ที่จะก้าวต่อไปในอนาคต

12 มกราคม 2566, ห้องประชุมราชวัลลภ / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พร้อมด้วยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ., รศ.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงานงานวันครูฯ, นางสุดา สุขอ่ำ รองเลขาธิการคุรุสภา รักษาการแทนเลขาธิการคุรุสภา, ผศ.พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา

ปลัด ศธ. เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู ซึ่งในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบสารวันครูและคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ความว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์ โดยจัดกิจกรรมขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ครูซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญในการสร้างคนให้ได้มีการศึกษา รวมทั้งมอบขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการผลักดันให้เยาวชน นักเรียนนักศึกษา เป็นคนที่มีคุณภาพทางการศึกษาตามโจทย์นโยบายของ ศธ. และที่สำคัญที่สุดในฐานะที่ความเป็นครู ต้องดำรงตนเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เยาวชนและให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทความเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของชาติ

ในบทบาทของความเป็นครูนั้น จำเป็นต้องมีแนวทางให้ความเป็นครูทั้งประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งคุณสมบัติเบื้องต้นของครูทุกคน นอกจากจะมีใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว การดำรงตนอยู่ในวิชาชีพครูให้ทันสมัยทันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไปในยุคปัจจุบันก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะช่วง 2 ปีหลังจากเกิดโรคอุบัติใหม่ หรือโควิด 19 รวมไปถึงสถานการณ์ Digital Disruption (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เฉียบพลัน โดยมีผลจากเทคโนโลยีดิจิทัล) ทำให้ครูจำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองขนานใหญ่ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนไปเป็นแบบออนไลน์ ถึงแม้จะไม่เคยมีทักษะทางด้านนี้มาก่อน แต่ครูทุกคนได้แสดงถึงความพยายามในการปรับเปลี่ยนจากหลักสูตรที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสอนออนไลน์ ใช้เทคนิคและเครื่องมือทางการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อยังคงดำรงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของงานการศึกษา คือ ให้ลูกศิษย์ได้มีองค์ความรู้ที่ดีเพียงพอที่จะก้าวต่อไปในอนาคตได้ ทั้งการศึกษาต่อหรือไปประกอบอาชีพการงาน การจัดกิจกรรมวันครูในครั้งนี้ จึงเป็นไปเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูทั้งประเทศในการอบรมสั่งสอน และให้ความรู้แก่ศิษย์เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีมีความรู้ต่อไป

สำหรับงานวันครูในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” (Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality) เชื่อว่าพลังของครูจะเป็นหัวใจของการนำการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสำคัญในการยกระดับจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกยุคใหม่ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ รวมทั้งขอชื่นชมที่รวมพลังมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกาย กำลังแรงใจ และกำลังสติปัญญา ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาศิษย์ให้มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ศธ.ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา มีการผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น 1 ใน 7 นโยบายและจุดเน้นของ ศธ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาดังกล่าวมีเป้าหมายสูงสุด มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย มีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นางสุดา สุขอ่ำ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการจัดงานวันครูที่ส่วนกลางในปีนี้ มีการประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัลระดับประเทศที่สำคัญ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 9 รางวัล, สกสค. 1 รางวัล และ สพฐ. 1 รางวัล เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่

กิจกรรมวันครูในปีนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

  • ระยะแรก กิจกรรมก่อนงานวันครู เผยแพร่ Infographic ครูต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ และการเสวนาทางวิชาการ 6 เรื่อง
  • ระยะที่ 2 กิจกรรมงานวันครู ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566 ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยภายในหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดให้มีการเสวนาพิเศษ และการปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6
  • ระยะที่ 3 กิจกรรมหลังงานวันครู จัดให้มีการอบรมหลักสูตรออนไลน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคนิคการใช้ Picture Book สร้างสุข ปลุกพลังคิด, หลักสูตร Cyber Wellness, หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกในวิชาชีพครูสู่การพัฒนาวิชาชีพ KSP-WUNKRU Learning Program (KSP-WLP 2023) “ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่” และหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูที่มีวุฒิไม่ตรงสาขาระดับประถมศึกษา

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.วันครู.com รวมถึงรับชมนิทรรศการผลงานออนไลน์ของผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภาและของหน่วยงานอื่นๆ มากกว่า 100 เรื่อง

“ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 นี้ คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook : Khurusaphaofficial รวมถึงร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์ ผู้สนใจดูรายละเอียดการจัดงานวันครูได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภา http://www.ksp.or.th  หรือ รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ได้ทาง YouTube Channel : khurusapha”

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
ศุภณัฐ วัฒนมงคลลาภ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: