‘อรรถพล’ เปิดกิจกรรมพัฒนาระบบราชการ สป.ศธ. พร้อมมอบรางวัล ‘OPS MOE Awards 2022’ ย้ำทุกหน่วยงานต้องพัฒนาคนไปพร้อมระบบ

12 มกราคม 2566 / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบรางวัล ‘OPS MOE Awards 2022’ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ. กล่าวว่า แผนปฏิบัติราชการของ สป.ศธ. และนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. เป็นเป้าหมายที่บุคลากรในหน่วยงานต้องพัฒนาดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ “ระบบราชการ” เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบงาน ซึ่ง “คน” ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนา “ระบบ” จึงเป็นหน้าที่หลักขององค์กรในการพัฒนาคนไปพร้อมกับการพัฒนาระบบงานด้วย

ปัจจุบันหัวหน้าหน่วยงานต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง วิธีสั่งการในอดีตบางอย่างใช้ได้ บางอย่างใช้ไม่ได้ในปัจจุบัน เนื่องจากวิธีการสื่อสารที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ผู้คนส่วนใหญ่มองเห็นคุณค่าทางการศึกษาน้อยลง กับมองเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้น เราในฐานะผู้ขับเคลื่อนระบบการศึกษา จะต้องหาวิธีแก้ ให้ผู้คนเห็นค่าทางการศึกษามากกว่าเงิน

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด ศธ. กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เห็นชอบหลักการแนวทาง และวิธีการในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องพัฒนาการปฏิบัติราชการ และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ สป.ศธ.จึงได้ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน และได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาโดยตลอด โดยปีงบประมาณ 2565 ให้หน่วยงานในสังกัดส่งผลงานเข้ารับการพิจารณารับรางวัล OPS MOE Awards 2022 ด้วย

นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่ม กพร.สป.ศธ. กล่าวว่า รางวัล OPS MOE Awards 2022 เริ่มจัดขึ้นเป็นปีแรก เฉพาะหน่วยงาน สป.ศธ. ก่อน และจะขยายออกไปในระดับกระทรวง รางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนการพัฒนายุทธศาสตร์และนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยแบ่งเป็นประเภทรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 7 รางวัล และประเภทรางวัลนวัตกรรมการปฏิบัติราชการ 12 รางวัล ซึ่งเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

ณัฐพล สุกไทย / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: