ศธ.นำเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 987 คน เข้าทำเนียบฯ พบนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ตรีนุช” นำเด็กและเยาวชนดีเด่น พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ จำนวน 987 คน เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พร้อมรับโล่รางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รับชมภาพ Facebook ศธ.360 องศา และ ภาพกิจกรรม/รับโล่ทุกคน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้นำเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 987 คน เข้าเยี่ยมคารวะ และรับโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้แก่น้อง ๆ ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการ หน่วยงาน จำนวน 17 หน่วยงาน จำนวน 557 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ, ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี, ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ, ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 225 คน เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ (ประเภททีม) จำนวน 205 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดีในด้านต่าง ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม มีความสามัคคี เป็นกำลังสำคัญของชาติ ตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566 ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า ก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคง มีอนาคตนั้น เราจำเป็นต้องได้ต้นแบบบุคคลที่มีทักษะหลากหลาย และมีกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ย้ำมาเสมอคือ การปรับทัศนคติของระบบการศึกษาใหม่ การศึกษาไม่ใช่การเรียนเพื่อรู้เพียงอย่างเดียว แต่เราจะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีกระบวนการคิด รู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอน ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีในการฟัง การเชื่อ คิดแล้วหาคำตอบให้ได้ว่าสิ่งได้รับรู้มานั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เพื่อเราจะได้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกปัจจุบัน ค้นหาแนวทางในการร่วมจับมือเดินไปด้วยกันระหว่างคนรุ่นเก่า รุ่นกลาง และรุ่นใหม่ โดยทุกคนต้องได้รับประโยชน์ไปด้วยกัน ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องเป็นประชาชนคนไทยทั้งประเทศ

“วันนี้นอกจากความรู้ที่เด็ก ๆ จะต้องมีติดตัวแล้ว ทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยคนเราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ เพื่อเป็นพลังอันแข็งแกร่งในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า โดยปีนี้ได้มอบคำขวัญวันเด็กไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ซึ่งเป็นคำที่น่าจะเข้าใจได้ง่าย คำว่ารู้หน้าที่ หน้าที่ของเราคืออะไรในเวลานี้ มีวินัยคืออยู่ในกรอบของโรงเรียน ของพ่อแม่ กรอบของกฎหมายที่เราต้องเรียนรู้ และใฝ่หาแต่ความดีโดยไม่ไปสร้างผลกระทบให้กับคนอื่น จึงขอฝากความหวังไว้กับเด็กทุกคน ต้องคิดให้กว้าง คิดให้ไกล คิดจนได้คำตอบที่ชัดเจนว่าเราทำอย่างไรเพื่อนำพาประเทศของเราไปสู่อนาคต” นายกรัฐมนตรี กล่าว

โอกาสนี้ รมว.ศธ.กล่าวให้โอวาทหลังพิธีมอบโล่รางวัลว่า การมอบโล่รางวัลในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ให้โอกาสเด็กได้รับขวัญกำลังใจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม รู้สำนึกในความเป็นไทย พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้ทำความดีในด้านต่าง ๆ จนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม รวมถึงประเทศชาติ และขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี รู้และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เป็นเด็กดี มีวินัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

รับชมภาพ Facebook ศธ.360 องศา และ ภาพกิจกรรม/รับโล่ทุกคน

ปารัชญ์ ไชยเวช, พบพร ผดุงพล / สรุป
ณัฐพล สุกไทย / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: